Sökning: "etik"

Visar resultat 16 - 20 av 1308 uppsatser innehållade ordet etik.

 1. 16. Etik och moral- ett kunskapskrav i ämnet religion i grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jessica Engström; Josephine Vigren; [2019]
  Nyckelord :etik; grundskola; lärare i religion; moral; religion; religionsundervisning;

  Sammanfattning : Vi har gjort en kvalitativ intervjustudie med syftet att ta reda på hur pedagoger tolkar skrivningar om begreppen etik och moral i kursplanen för religion. Frågeställningar som formulerats utifrån syftet är: “Vilka tolkningar gör verksamma pedagoger för årskurs 4-6 av begreppen etik och moral i kursplanen för religionskunskap?”, “Vilka uttryck ger dessa tolkningar konkret i den praktiska undervisningen?” och “Vilka möjligheter och svårigheter med bedömning av kunskapskravet om etik och moral i religionskunskap för årskurs 4-6 upplever verksamma pedagoger?” Vi har valt att använda oss av en socialkonstruktivistisk förståelseram, där teorin utgår från att världen ses som konstruerad av människan. LÄS MER

 2. 17. Förlusten av en närstående som fortfarande lever : att vårda en närstående med demens

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Rosanna Morin; Rebecka Morin; [2019]
  Nyckelord :Demens; KASAM; Närståendevårdare; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund Cirka 130 000–150 000 personer i Sverige har en demenssjukdom och omkring 1,3 miljoner människor vårdar en närstående. Att någon i ens närhet drabbas av demenssjukdom och själv behöva bli närståendevårdare kan påverka personens egna upplevda hälsa och personens känsla av sammanhang. LÄS MER

 3. 18. Det är bara fröknarna som bestämmer : En intervjustudie om barns integritet i samband med dokumentationsformerna fotografi och film i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Pontus Lindblom; Madeleine Wigertoft; [2019]
  Nyckelord :integritet; dokumentation; förskola; intervju; barnperspektiv; barns perspektiv;

  Sammanfattning : Denna studie tar avstamp i den förändrade skrivningen om barns integritet i förskolans kommande läroplan (Lpfö 18) vilket relateras till tidigare forskning som vittnar om stora brister i förskolans arbete med barns integritet i samband med dokumentation. Syftet med studien är att, ur både barns och förskollärares perspektiv, undersöka barns integritet i samband med dokumentationsformerna fotografi och film. LÄS MER

 4. 19. Fastighetsmäklares syn på etik : En studie över personlighetens påverkan på etik med hjälp av personlighetsteorin The Big Five.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Malin Fogeby; Lisa Wiik; [2019]
  Nyckelord :Ethics; The Big Five; Personality; Real estate broker; Etik; The Big Five; Personlighet; Fastighetsmäklare;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 20. Patienters upplevelser av psykiatrisk tvångsvård - En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Alexander Birgersson; [2019]
  Nyckelord :Patienter; Upplevelser; Psykiatrisk vård; tvångsvård; Tvångsåtgärder;

  Sammanfattning : Bakgrund: Utgångspunkten i vården är att vårda patienten med respekt för patientens självbestämmande och integritet men inom psykiatrin måste man ibland bortse från detta för att vårda patienter med tvång. Den psykiatriska vården har gjort en lång resa av förändringar från de gamla sinnessjuklagarna till dagens moderna lagar men fortfarande ställs frågor om etik och moral på sin spets när det beslutas att vårda en person med tvång. LÄS MER