Sökning: "etikundervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade ordet etikundervisning.

 1. 1. Strategier och utmaningar i att undervisa om etik, moral och livsfrågor i religionskunskap för årskurs 4-6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Duarta Kadriu; Ardiana Peci; [2023]
  Nyckelord :Etikundervisning; interkulturellt perspektiv; livsfrågor; lärarperspektiv; mellanstadiet; mångkulturellt; religionskunskap; strategier; utmaningar; årskurs 4–6;

  Sammanfattning : Enligt Läroplanen för grundskolan, förskolan och fritidshemmet ska undervisningen i ämnet religionskunskap ge möjlighet till “förmågan att resonera kring begreppen etik, moral och livsfrågor utifrån olika perspektiv” (2022, 118). Vi har gjort en kvalitativ intervjustudie med syfte att forska vilka strategier lärare använder i religionsundervisningen i arbete med etik, moral och livsfrågor. LÄS MER

 2. 2. Powerful knowledge i etikundervisning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Mirjam Fernholm; [2022-02-11]
  Nyckelord :Powerful knowledge; etisk kompetens; etikundervisning; transformation; etisk mångdimensionell kompetens;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vilken powerful knowledge som åtta intervjuade lärare på mellanstadiet framhåller som avgörande för att eleverna ska utveckla en etisk kompetens. Studien ingår i det pågående forskningsprojektet EthiCoII, som avser svara på hur en framgångsrik etikundervisning i skolan kan se ut. LÄS MER

 3. 3. Religionskunskapsundervisning med spelfilm som pedagogiskt verktyg. : En kvalitativ fallstudie om fem religionskunskapslärares ämnesdidaktiska val i etikundervisningen i gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Religionsvetenskap

  Författare :Veronica Sjöström Boholm; [2022]
  Nyckelord :Etik; etikundervisning; spelfilm; moral; etikdidaktik; didaktik;

  Sammanfattning : Spelfilm som medium är populärt och används allt oftare iundervisningssammanhang. Följande uppsats undersöker hur fem yrkesverksammagymnasielärare tillämpat spelfilm som pedagogiskt verktyg i etikundervisningen ireligionskunskap. Informanterna har valts ut utifrån sin profession ochämneserfarenhet. LÄS MER

 4. 4. Etisk kompetens bortom läroplanen – lärares berättelser om etik i undervisningen i år 5 och 8.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Josefina Bodin; [2021-08-27]
  Nyckelord :moralisk känslighet; social- och kulturell kontext; lärares engagemang; elevens autonomi; elevens omvärld.;

  Sammanfattning : Elevers utveckling av etiska perspektiv är ett av läroplanens tydligaste mål. Samtidigt har undervisning i etik beskrivits som oplanerad av forskare, samt att lärare saknar verktyg och professionellt språk i ämnet (Thornberg 2008; Thornberg & Oguz 2013). LÄS MER

 5. 5. Mellanstadieelevers upplevelse av en skönlitteraturbaserad etikundervisning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Amelie Lejdfelt; [2021-02-11]
  Nyckelord :Etisk mångdimensionell kompetens; etikundervisning; skönlitteratur; stödstruktur;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur elever på mellanstadiet, som deltagit i forskningsprojektet EthicoⅡ, upplever en skönlitteraturbaserad etikundervisning. Empiriinsamling har skett genom elevintervjuer, vilka spelades in, transkriberades och kodades. LÄS MER