Sökning: "etisk analys"

Visar resultat 1 - 5 av 80 uppsatser innehållade orden etisk analys.

 1. 1. Etisk kompetens bortom läroplanen – lärares berättelser om etik i undervisningen i år 5 och 8.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Josefina Bodin; [2021-08-27]
  Nyckelord :moralisk känslighet; social- och kulturell kontext; lärares engagemang; elevens autonomi; elevens omvärld.;

  Sammanfattning : Elevers utveckling av etiska perspektiv är ett av läroplanens tydligaste mål. Samtidigt har undervisning i etik beskrivits som oplanerad av forskare, samt att lärare saknar verktyg och professionellt språk i ämnet (Thornberg 2008; Thornberg & Oguz 2013). LÄS MER

 2. 2. Etisk support inom akutsjukvård och intensivvård

  Magister-uppsats,

  Författare :Marianne Olausson; [2021-08-19]
  Nyckelord :Intensivvård; etisk analys; etisk konsultation; etisk rond; moral case deliberation;

  Sammanfattning : Background: Health care personnel often face ethically difficult situations in their work with patients. The ethical difficult situations that occurs, can be questions regarding lifesustaining treatment by a critical ill patients, patients autonomi to conflics between health care personnel and surrogates. LÄS MER

 3. 3. Mellanstadieelevers upplevelse av en skönlitteraturbaserad etikundervisning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Amelie Lejdfelt; [2021-02-11]
  Nyckelord :Etisk mångdimensionell kompetens; etikundervisning; skönlitteratur; stödstruktur;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur elever på mellanstadiet, som deltagit i forskningsprojektet EthicoⅡ, upplever en skönlitteraturbaserad etikundervisning.Empiriinsamling har skett genom elevintervjuer, vilka spelades in, transkriberades och kodades. LÄS MER

 4. 4. Nollvision för suicid– etiska överväganden

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Emma Sörensen; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Nollvisionen för suicid tillkom år 2008. Den har som övergripande mål att ingenska behöva ta sitt liv. Nollvisionen ska uppnås genom nio strategier. En del av ansvaret förnågra av nollvisionens strategier har lagts över på regionerna, som har satt upp regionalahandlingsplaner för suicidprevention. LÄS MER

 5. 5. Etisk hackning av en smart foderautomat

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Julia Lokrantz; [2021]
  Nyckelord :Ethical hacking; Internet of things; Penetration testing; Thread modeling; STRIDE; DREAD; Smart food dispenser; Security; Vulnerabilities; Etisk hackning; Sakernas internet; Penetrationstestning; Hotmodellering; STRIDE; DREAD; Smart foderautomat; Säkerhet; Sårbarheter;

  Sammanfattning : Sakernas internet (IoT) syftar till det nät av enheter som samlar och delar data över internet. De senaste åren har användandet av konsument-IoT ökat explosionsartat och åtföljts av en ökad oro kring säkerheten i dessa enheter, då många system visat sig ha bristande säkerhetsimplementeringar. LÄS MER