Sökning: "etisk analys"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade orden etisk analys.

  1. 1. Att möjliggöra fysisk skada : En normativ studie av rätten till säkerhet och implikationerna för vapenexport

    Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

    Författare :Jonathan Demner; [2020]
    Nyckelord :liability; liability to be killed; right to security; enable harm; ethical; rätten till säkerhet; fysisk skada; etik; moral; etisk analys; skada; vapenexport; krigsmaterielexport; försvarsexport; moraliskt tillåtlig; krigsmateriel; deduktiv individualism; fysisk säkerhet; möjliggöra skada; tankeexperiment;

    Sammanfattning : .... LÄS MER

  2. 2. "Men då var det tyst. Ingen sa metoo" : - En analys av retorik och berättarstrategier i dokumentärfilmen Josefin Nilsson - Älska mig för den jag är

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

    Författare :Hanna Östlund; Maja Waldau; [2019]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : I dagens samhälle är intresset för dokumentärfilmer större än någonsin och flera dokumentärfilmer lyfter upp ämnen som berör, engagerar och upprör människor. Samhällsdebatter har inletts efter att dokumentärfilmer har publicerats. LÄS MER

  3. 3. En analys av vilka etiska budskap två skönlitterära läromedel förmedlar – Med fokus på de etiska budskapen rättskänsla, ansvarstagande, generositet och tolerans i Vittnet och Pojken och Tigern Tidsmaskinen

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

    Författare :Emma Karlsson; [2019]
    Nyckelord :Skönlitteratur; barnlitteratur; skönlitterära läromedel; etik; etisk fostran; rättskänsla; ansvarstagande; generositet; tolerans; läroplaner;

    Sammanfattning : I uppsatsen undersöks Vittnet (2009) av Lena Hultgren och Pojken och Tigern Tidsmaskinen (1993) av Lars Westman. Båda böckerna är skönlitterära läromedel som riktar sig till elever på mellanstadiet. De skönlitterära läromedlen ska utveckla elevers läskompetens och skapa läslust. LÄS MER

  4. 4. Artificially Intelligent Black Boxes in Emergency Medicine : An Ethical Analysis

    Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

    Författare :Erik Campano; [2019]
    Nyckelord :artificial intelligence; black boxes; emergency medicine; bioethics; medical ethics; ethical guidelines; artificiell intelligens; black box; akutmedicin; bioetik; medicinsk etik; etiska riktlinjer;

    Sammanfattning : Det blir allt vanligare att föreslå att icke-transparant artificiell intelligens, s.k. black boxes, används inom akutmedicinen. I denna uppsats används etisk analys för att härleda sju riktlinjer för utveckling och användning av black boxes i akutmedicin. LÄS MER

  5. 5. När rosorna vissnar, finns bara taggarna kvar

    Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för design

    Författare :Johanna Pettersson; [2019]
    Nyckelord :Visuell kommunikation; Rosor; Fotodokumentation; Semiotik; Enkätundersökning; Etisk märkning;

    Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur butiker använder sig av visuell kommunikation vid försäljning av rosor. Syftet är också att undersöka hur medvetna konsumenter är om etiska märkningar på rosor. LÄS MER