Sökning: "etisk analys"

Visar resultat 1 - 5 av 75 uppsatser innehållade orden etisk analys.

 1. 1. Mellanstadieelevers upplevelse av en skönlitteraturbaserad etikundervisning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Amelie Lejdfelt; [2021-02-11]
  Nyckelord :Etisk mångdimensionell kompetens; etikundervisning; skönlitteratur; stödstruktur;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur elever på mellanstadiet, som deltagit i forskningsprojektet EthicoⅡ, upplever en skönlitteraturbaserad etikundervisning.Empiriinsamling har skett genom elevintervjuer, vilka spelades in, transkriberades och kodades. LÄS MER

 2. 2. Nollvision för suicid– etiska överväganden

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Emma Sörensen; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Nollvisionen för suicid tillkom år 2008. Den har som övergripande mål att ingenska behöva ta sitt liv. Nollvisionen ska uppnås genom nio strategier. En del av ansvaret förnågra av nollvisionens strategier har lagts över på regionerna, som har satt upp regionalahandlingsplaner för suicidprevention. LÄS MER

 3. 3. Etisk hackning av en smart foderautomat

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Julia Lokrantz; [2021]
  Nyckelord :Ethical hacking; Internet of things; Penetration testing; Thread modeling; STRIDE; DREAD; Smart food dispenser; Security; Vulnerabilities; Etisk hackning; Sakernas internet; Penetrationstestning; Hotmodellering; STRIDE; DREAD; Smart foderautomat; Säkerhet; Sårbarheter;

  Sammanfattning : Sakernas internet (IoT) syftar till det nät av enheter som samlar och delar data över internet. De senaste åren har användandet av konsument-IoT ökat explosionsartat och åtföljts av en ökad oro kring säkerheten i dessa enheter, då många system visat sig ha bristande säkerhetsimplementeringar. LÄS MER

 4. 4. Bältesläggning i psykiatrin– en etisk analys

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Kristina Uusijärvi Pettersson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bältesläggning får användas inom ramen för lagen om psykiatrisk tvångsvård ochlagen om rättspsykiatrisk vård. Fastspänning i bältessäng eller annan anordning används cirka3700 gånger/årligen i Sverige. LÄS MER

 5. 5. Prostatacancerscreening: Etik och Praktik

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Mathias Björlin; [2021]
  Nyckelord :PSA; medicinsk etik; screening; prostatacancer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Prostatacancer är den ledande dödsorsaken bland män i västvärlden och tidig upptäckt med PSA-prov har visat minska dödligheten. Samtidigt har flera studier rapporterat en signifikant överdiagnostik med PSA-prov som leder till en överbehandling av patienter med biverkningar som sänker deras livskvalitet. LÄS MER