Sökning: "etisk och moralisk dimension"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden etisk och moralisk dimension.

 1. 1. Integritet : En begreppsanalys

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Mia Gustafsson; Pernilla Skoglund; [2013]
  Nyckelord :integritet; begreppsanalys; identitet; oberoende; vårdrelation; etik; makt; omvårdnad;

  Sammanfattning : De etiska principerna respekt för sårbarhet, autonomi och integritet vägleder sjuksköterskor i vårdarbetet. Respekt för integritet är viktigt för att undvika att patienter känner sig kränkta. Förståelse för innebörden av begreppet ger sjuksköterskor möjlighet att kommunicera kring och värna om patienters integritet. LÄS MER

 2. 2. Lärares yrkesetik. : En litteraturstudie.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeUtbildningsvetenskap

  Författare :Elin Adborn; [2012]
  Nyckelord :Lärares yrkesetik; lärares yrkesetiska principer; yrkesetisk kompetens;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur läraretik definieras, motiveras och förvärvas enligt yrkesetisk litteratur för lärare och lärarstudenter. Förhoppningen är att undersökningen ska bidra till att ge kunskap om den etiska dimensionen i lärares arbete och om den kompetens lärare behöver för att kunna hantera etiska konflikter i skolans vardag. LÄS MER

 3. 3. Den instrumentella människan - uteslutning av etiska aspekter bland handläggare på Försäkringskassan

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jacob Fridblom; Jonas Chaudhary; [2006]
  Nyckelord :Moralisk medvetenhet; byråkrati; etisk uteslutning; strukturella processer; instrumentell rationalitet; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : De handläggare på Försäkringskassan vi intervjuade anslöt sig till en tankegång vari en viss typ av etisk dimension negligeras, vilken kännetecknas av medmänsklighet och viljan att göra flexibla regeltolkningar för att i möjligaste mån fatta det beslut som är mest gynnsamt för klienten. Byråkratiska krav på instrumentella mål i kombination med förväntningarna på att agera i linje med den socialt konstruerade normen kan betraktas som två övergripande strukturella processer vilka konstituerar den moral som vägleder handläggarna. LÄS MER