Sökning: "etiska överväganden kvalitativ studie"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden etiska överväganden kvalitativ studie.

 1. 1. ”Vi sliter vårt hår ibland” : en kvalitativ studie om förskollärares och barnskötares erfarenheter i relation till det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Frida Sandqvist; Alma Kaniza; [2020]
  Nyckelord :Ansvar; arbetsuppgifter; barnskötare; förskollärare; läroplan; systematiskt kvalitetsarbete; uppdrag;

  Sammanfattning : Syftet är att studera hur förskollärare och barnskötare upplever uppdraget gällande kvalitetsarbetet utifrån läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018). Även förskollärares och barnskötares ansvar och arbetsuppgifter i kvalitetsarbetet samt hur kvalitetsarbetet genomförs i förskolans praktik. LÄS MER

 2. 2. Att värna om djur, natur och oss själv : Förskollärares beskrivningar av undervisning för hållbar utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Lina Lundström; Mikaela Olofsson; [2020]
  Nyckelord :undervisning i förskolan; undervisning för hållbar utveckling; hållbar utveckling i förskolan; utvecklingspedagogik;

  Sammanfattning : I förskolan läggs grunden för barns utveckling och lärande för hållbar utveckling. Därför är det av vikt att barn i förskolan får positiva erfarenheter som de kan ta med sig i det livslånga lärandet. LÄS MER

 3. 3. ”Det är väl ett sådant ämne där det kan lysa igenom lite, lite tydligare” : en kvalitativ studie om könsmönster och heteronormativitet i idrott- och hälsaundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Linette Kouru; Cecilia Olby; [2020]
  Nyckelord :Genus; könsmönster; heteronormativitet; idrott och hälsa; jämställdhet;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte och frågeställningar Syftet med studien är att undersöka könsmönster och heteronormativitet i ämnet idrott och hälsa utifrån ett lärar- och elevperspektiv. Hur arbetar lärarna för att motverka könsmönster i deras idrott- och hälsaundervisning? Hur upplever gymnasieeleverna att deras idrottslärare motverkar könsmönster i deras idrott- och hälsaundervisning?   Hur kan idrottslärarna och elevernas upplevelser av könsmönster kopplas till heteronormativitet i skolämnet idrott och hälsa? Metod Denna studie genomfördes med en kvalitativ metod där öppet riktade intervjuer användes för att ta reda på hur lärare och elever upplever könsmönster och heteronormativitet i ämnet idrott och hälsa. LÄS MER

 4. 4. Choklad smakar godare med ett gott samvete : En kvalitativ studie om hur etiska överväganden påverkar Generation Z i deras köpbeslut

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Johanna Sandqvist; Selma Hasanovic; [2020]
  Nyckelord :Ethical consumerism; ethical decision making; purchase decision; Generation Z; Etisk konsumtion; etiskt beslutstagande; köpbeslut; Generation Z;

  Sammanfattning : Adolescents involvement in societal issues has been found to be able to influence companies.  Simultaneously, a growing interest in today’s consumers has been found to include ethical commitments in their consumption, a trend considered to be driven by young consumers. LÄS MER

 5. 5. Föräldraledighetens påverkan av kvinnligt och manligt karriäravancemang : En kvalitativ studie om kvinnliga och manliga chefers upplevelse av att kombinera föräldraskap och chefskap på små och medelstora företag i Sverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv; Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv

  Författare :Terese Lindsköld; Johanna Sparr; [2019]
  Nyckelord :Parental leave; career advancement; hierarchy advancement; managership; availability; Föräldraledighet; karriäravancemang; chefavancemang; chefskap; tillgänglighet;

  Sammanfattning : Syftet med kandidatuppsatsen är att undersöka hur kvinnliga och manliga chefer upplever möjligheten att kombinera föräldraskapet och chefskapet samt hur könsrelaterade mönster kan förstås i förhållande till föräldraledighet och karriäravancemang utifrån ett genusperspektiv. Resultaten visar på att chefer uppfattar svårigheter med att kombinera föräldraskap och chefskap genom den höga grad av tillgänglighet som krävs av chefskapet. LÄS MER