Sökning: "etiska överväganden"

Visar resultat 1 - 5 av 69 uppsatser innehållade orden etiska överväganden.

 1. 1. ”Det är väl ett sådant ämne där det kan lysa igenom lite, lite tydligare” : en kvalitativ studie om könsmönster och heteronormativitet i idrott- och hälsaundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Linette Kouru; Cecilia Olby; [2020]
  Nyckelord :Genus; könsmönster; heteronormativitet; idrott och hälsa; jämställdhet;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte och frågeställningar Syftet med studien är att undersöka könsmönster och heteronormativitet i ämnet idrott och hälsa utifrån ett lärar- och elevperspektiv. Hur arbetar lärarna för att motverka könsmönster i deras idrott- och hälsaundervisning? Hur upplever gymnasieeleverna att deras idrottslärare motverkar könsmönster i deras idrott- och hälsaundervisning?   Hur kan idrottslärarna och elevernas upplevelser av könsmönster kopplas till heteronormativitet i skolämnet idrott och hälsa? Metod Denna studie genomfördes med en kvalitativ metod där öppet riktade intervjuer användes för att ta reda på hur lärare och elever upplever könsmönster och heteronormativitet i ämnet idrott och hälsa. LÄS MER

 2. 2. Föräldraledighetens påverkan av kvinnligt och manligt karriäravancemang : En kvalitativ studie om kvinnliga och manliga chefers upplevelse av att kombinera föräldraskap och chefskap på små och medelstora företag i Sverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv; Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv

  Författare :Terese Lindsköld; Johanna Sparr; [2019]
  Nyckelord :Parental leave; career advancement; hierarchy advancement; managership; availability; Föräldraledighet; karriäravancemang; chefavancemang; chefskap; tillgänglighet;

  Sammanfattning : Syftet med kandidatuppsatsen är att undersöka hur kvinnliga och manliga chefer upplever möjligheten att kombinera föräldraskapet och chefskapet samt hur könsrelaterade mönster kan förstås i förhållande till föräldraledighet och karriäravancemang utifrån ett genusperspektiv. Resultaten visar på att chefer uppfattar svårigheter med att kombinera föräldraskap och chefskap genom den höga grad av tillgänglighet som krävs av chefskapet. LÄS MER

 3. 3. Listan, listan på väggen där säg vem som snabbast i skolan är : En essä om jämställdhet, rättvisa och etiska överväganden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Katarina Rolén; [2019]
  Nyckelord :Skolmiljö; fritidshemslärare; rättvisa; jämställdhet; etik; synlig bedömning; tävling i skola; genus;

  Sammanfattning : Result list, result list on the wall, who is the fastest of them all? An essay about equality, justice and ethical consideration. This is an academically researched essay, based on my professional experiences as a leisure time pedagogue. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors upplevelser av och attityder till att vårda patienter med psykisk ohälsa inom somatisk vård- en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Jessica Cahenzli; Marie Hjort; [2019]
  Nyckelord :Mental illness; nurse attitudes; nurse experiences; somatic care; psykisk ohälsa; sjuksköterskors attityder; sjuksköterskors upplevelser; somatisk vård.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa växer världen över. Patienter med psykisk ohälsa behöver även vård för fysiska åkommor. På grund av denna samsjuklighet och den ökade psykiska ohälsan bland befolkningen ökar patienter med psykisk ohälsa inom den somatiska vården. LÄS MER

 5. 5. Corporate Social Responsibility : Inbegrips hållbart företagande i bolagsstyrelsens ansvar enligt ABL?

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för juridik

  Författare :Kristin Persson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Som ett svar på en pågående globalisering och de miljörelaterade, sociala och ekonomiska kriser som delvis uppstått på grund av denna har ett ökat fokus på hållbarhet tillkommit. Aktiebolagens eventuella hållbarhets- och sociala ansvar har trätt in i samhällsdebatten gestaltat under begreppet Corporate Social Responsibility (CSR). LÄS MER