Sökning: "etiska dilemman - socialt arbete"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden etiska dilemman - socialt arbete.

 1. 1. Med examensbeviset i handen – utbildning kontra verklighet : En kvalitativ studie om hur nyexaminerade socionomer upplever och hanterar utmaningar i övergången från studier till yrkeslivet

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för socialt arbete

  Författare :Fredrika Sten; [2018]
  Nyckelord :Nyckelord: Nyexaminerad; socionom; nyanställd; yrkesliv; socionomutbildning; utmaning; stress;

  Sammanfattning : Socionomer rekryteras till ett vidsträckt verksamhetsfält där arbetsuppgifterna ofta präglas av olika utmaningar, etiska dilemman och komplexa beslutsfattningar. Socionomutbildningen är utformad för att balansera generell akademisk kunskap och praktisk yrkesförberedelse, i syfte att rusta blivande socionomer att kunna möta och bistå människor i socialt utsatta livssituationer. LÄS MER

 2. 2. "Det väcker fler etiska funderingar när det gäller äldre personer" : En kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelser kring den etiska synen på äldre med alkoholmissbruk

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa

  Författare :Evelina Sandbäck; Jonna Selin; [2018]
  Nyckelord :Elderly; alcoholism; addiction; ethic; assessment; ageism; Äldre; alkoholmissbruk; etik; bedömning; ålderism;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to investigate how social workers looked at the possibility that their ethical view of elderly with alcohol abuse affects their assessments. We used semi structured interview, where we interviewed six social workers that works with addiction. LÄS MER

 3. 3. Användning av trygghetskameror för nattstillsyn inom äldreomsorg : en kvalitativ studie om biståndshandläggares etiska dilemman

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Lira Khamitova; [2018]
  Nyckelord :Trygghetskamera; äldreomsorg; handläggare; etiska dilemma;

  Sammanfattning : Det moderna svenska välfärdssystemet har stora utmaningar med en åldrande befolkning som kräver mer resurser för att de äldre ska kunna leva ett värdigt liv.  En lösning för att kunna erbjuda alla den hjälp och stöd som behövs är ny teknologi. LÄS MER

 4. 4. ”Det är en ständig balansgång” : En kvalitativ studie om hur biståndshandläggare förhåller sig till självbestämmande i mötet med äldre personer med demenssjukdom

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Yeliz Türkkan; Caroline Kindberg; [2018]
  Nyckelord :care manager; elderly care; older people; dementia; self-determination; ethical dilemmas; biståndshandläggare; äldreomsorgen; äldre personer; demenssjukdom; självbestämmande; etiska dilemman;

  Sammanfattning : The aim of this study was to understand how care managers in elderly care relate to self-determination when encountering older people with dementia. The study was conducted through qualitative interviews with a hermeneutic approach. We interviewed eight care managers experienced in working with older people with dementia. LÄS MER

 5. 5. Hedersrelaterat våld och förtryck : En kvalitativ studie om skolsköterskors och barnmorskor upplevelser

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Ellen Melin; [2017]
  Nyckelord :crimes of honour; honour based violence; protection of family honour; care; support; hedersrelaterade brott; hedersrelaterat våld; hedersrelaterat förtryck; omvårdnad; stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Socialstyrelsen (2011) har skrivit i en rapport att brist på kunskap vid bemötandet av patienter som har blivit utsatta eller riskerar att bli utsatta för hedersrelaterat våld eller förtryck riskerar att leda till att personal antingen ingriper för lite eller ingriper för kraftfullt, utan att se personen och den specifika situationen. Våldet och förtrycket har ett kollektivt uttryck som kan komma från den egna familjen eller ett större socialt sammanhang. LÄS MER