Sökning: "etiska dilemman i förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden etiska dilemman i förskolan.

 1. 1. "Barnen är vana vid att kameran är framme" : förskollärares tankar om barns integritet vid fotodokumentation i förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Julia Adenbrant; Emelie Sjögren; [2019]
  Nyckelord :Barn; integritet; förskola; fotodokumentation; rättigheter; självbestämmande; dokumentation;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att uppmärksamma hur förskollärare tolkar, respekterar och förstår barns integritet vid fotodokumentation. Tidigare forskning visar att det finns begränsade studier om barns integritet i förskolan samt hur förskollärare tänker kring ämnet. LÄS MER

 2. 2. "Det är en fantastisk grund att vila verksamheten på!" : En kvalitativ studie av förskollärares uppfattningar av värdegrunden i den svenska förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Kristina Pautkina; [2018]
  Nyckelord :värdegrund; värdegrunden; förskola; etik; värdepedagogik; politik;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka förskollärares uppfattningar av värdegrunden, vilken betydelse de tillskriver den och hur de resonerar vid uppkomsten av etiska dilemman inom värdegrundens ramar. Utgångspunkterna för undersökningen är att vi idag lever i ett postmodernt och mångkulturellt samhälle, som präglas av värdepluralism och skillnader i livsåskådningsfrågor. LÄS MER

 3. 3. “Jag brukar dokumentera barnen med fotooch visar det för dem efteråt.” : En studie om hur förskollärare uppfattar barns integritet ochdelaktighet i den pedagogiska dokumentationen på förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Amanda Gillewård; Sara Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Barns integritet; delaktighet; dokumentation; inflytande. pedagogisk dokumentation.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att beskriva hur förskollärare uppfattar barns integritet och delaktighet irelation till den pedagogiska dokumentationen. Vårt intresse till studien har grundat sig i om barnsintegritet blir värnat om och om då barnen har möjlighet till delaktighet och inflytande i denpedagogiska dokumentationen. LÄS MER

 4. 4. Möjligheter och utmaningar med att använda IKT i pedagogisk dokumentation : En intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Utbildningsvetenskap

  Författare :Malin Torvang; Helena Hedman; [2017]
  Nyckelord :didaktik; förskola; IKT; pedagogisk dokumentation;

  Sammanfattning : Pedagogisk dokumentation rekommenderas av Skolverket som metod för att arbeta med de avsnitt i förskolans läroplan som berör uppföljning, utvärdering och utveckling. IKT är numera ett vanligt inslag i den svenska förskolan och används av både barn och pedagoger. LÄS MER

 5. 5. Barnets bästa eller verksamhetens bästa? : En studie om förskollärares tankar om att hantera etiska dilemman i verksamheten 

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Estella Bengtsson; Malin Johansson; [2015]
  Nyckelord :Etik; etiska dilemman; värdegrundspedagogik; förskollärare; förskollärares upplevelser;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att undersöka vad förskollärare uppfattar som etiska dilemman i sitt arbete, och hur de förhåller sig till dem. Utifrån syftet skapades tre forskningsfrågor: Vilka situationer på förskolan beskriver förskollärarna som etiska dilemman? Hur hanterar förskollärare etiska dilemman och vilka pedagogiska värden och perspektiv beaktas? På vilket sätt diskuteras etiska dilemman i eller utanför arbetslaget? För att få svar på syftet och frågeställningar används en kvalitativ intervjuguide och som hjälp vid analysen av empirin används värdgrundpedagogiska begrepp som teori. LÄS MER