Sökning: "etiska problem vid kvalitativa intervjuer"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden etiska problem vid kvalitativa intervjuer.

 1. 1. Etisk problematik vid vård av psykospatienter : Ett sjuksköterskeperspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Jonas Wallentin; Emil Saari; [2016]
  Nyckelord :Etik; integritet; lidande; paternalism; psykos; sjuksköterska; självbestämmande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykossjukdom kan vara en följd av kroppslig sjukdom eller psykisk ohälsa. Vanligt förekommande symtom vanföreställningar, förvrängd verklighetsuppfattning och bristande sjukdomsinsikt. Det sistnämnda kan skapa svårigheter i att patienten inte fullföljer behandling samt en återkommande och svårare symtombild. LÄS MER

 2. 2. ...men jag upplever att barnen tycker det är roligt! : En studie angående etiska aspekter kring dokumentation och offentlighet i förskolan.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Jessica Sörensen; Veronica Olausson; [2015]
  Nyckelord :Dokumentation; förskola; offentlighet; styrningstekniker; sociala medier.;

  Sammanfattning : I denna studie ligger fokus på dokumentation i förskolan. Syftet var att ta reda på hur förskolepedagoger förhåller sig till de etiska aspekterna kring barns deltagande i dokumentationer eftersom dessa är offentliga handlingar. Studien är baserad på kvalitativa intervjuer med förskolepedagoger från olika kommuner i Hallands län. LÄS MER

 3. 3. Är alla medel tillåtna för att väcka uppmärksamhet? En kvalitativ studie av de etiska gränserna kring PR-bluffar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Shira Cohen; Gry Andersson Nordström; [2015]
  Nyckelord :publicity; PR-scam; strategisk kommunikation; etik; lögner; publicitet; PR-bluff; Public Relations; lies; ethics; strategic communication; Social Sciences;

  Sammanfattning : Under 2013 skapades kampanjerna Marabou Black, Miss Skinny och DILL, som alla kom att benämnas PR-bluffar. Kampanjernas målsättning var att väcka uppmärksamhet genom vilseledande information. Huruvida dessa PR-bluffar kan anses vara etiskt godtagbara är något praktiker, PR-praktiker och reklammakare, varit oense om. LÄS MER

 4. 4. Omvårdnadskvalité för strokepatienter med kommunikationssvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Cornelia Björklund; Christina Du Rietz; [2011]
  Nyckelord :Kommunikationssvårigheter; omvårdnadskvalité; omvårdnadspåverkan; strokepatienter;

  Sammanfattning : Björklund, C & Du Rietz, C. Omvårdnadskvalité för strokepatienter med kommunikationssvårigheter. En intervjustudie: Sjuksköterskors upplevelse om påverkan på omvårdnadskvalité. Examensarbete i omvårdnad, 15 högskolepoäng. LÄS MER

 5. 5. Fyra revisorer i Varberg : en kvalitativ studie kring revisionsbranschens etiska regler, normer och skandaler samt revisionspliktens vara eller icke-vara

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Institutionen för ekonomi och informatik; Högskolan Väst/Institutionen för ekonomi och informatik

  Författare :Magrethe Ahlgren; Catharina Frostner; [2006]
  Nyckelord :Revision; Revisorer; Etiska regler; Revisionsplikt; Grupptillhörighet;

  Sammanfattning : Revisorer skall ta hänsyn till många områden när de utför sitt arbete. Sammantaget uttrycker etiken för revisorskåren den allmänna uppfattning som finns inom gruppen angående vad som är ett riktigt handlande i yrket. LÄS MER