Sökning: "etiska ställningstaganden i förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden etiska ställningstaganden i förskolan.

 1. 1. Inkluderingsarbetet i förskolan : Vad det är och vad det betyder för barn med ett annat modersmål

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och Ämnesdidaktik

  Författare :Leopoldo Vallejos; [2020]
  Nyckelord :Flerspråkighet; Förskolan; Inkludering; Likvärdig;

  Sammanfattning : I det här arbetet tas betydelsen av förskolans inkluderingsarbete upp men också flerspråkighetens inverkan på detta. I uppsatsens inledning beskrivs bakgrunden för intresset för detta inkluderingsarbete och varför det är viktigt att genomföra. LÄS MER

 2. 2. "Vi kan ju tro att vi vet vad de vill" : Etiska aspekter inom pedagogisk dokumentation i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Emma Liv; Amanda Sollerman; [2020]
  Nyckelord :Dokumentation; pedagogisk dokumentation; etik; förskola; barns perspektiv; barnperspektiv;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att synliggöra förskollärares förståelse av och arbete med pedagogisk dokumentation ur ett etiskt perspektiv. Studien bygger på en kvalitativ forskningsmetod där datainsamlingen skett genom semistrukturerade intervjuer med fem verksamma förskollärare och en förskolechef. LÄS MER

 3. 3. Tillrättavisning i förskolan, jättenegativt eller drömmen! : - En kvalitativ studie om konflikthantering bland förskollärare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Bergström Bergström; [2017]
  Nyckelord :Admonition; preschool; conflict management; teacher strategies; awareness; competence; Tillrättavisning; förskola; konflikthantering; lärarstrategier; medvetenhet; kompetens;

  Sammanfattning : Admonition in preschool, super damaging or the dream! - A qualitative study about conflict management amongst preschool teachers har undersökt vilken uppfattning förskollärare har gällande tillrättavisning vid konflikthantering samt vilka strategier som används i de situationer då tillrättavisning erfordras. Grundat i en kvalitativ metod genomfördes semistrukturerade intervjuer, vilka kopplades till den medvetenhet förskollärare har om konflikthantering vid olika tillrättavisningssituationer. LÄS MER

 4. 4. Pedagogers förhållningssätt till etik och tystnadsplikt i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Sandra Larsson; Jessica Andersson; [2014]
  Nyckelord :Etik; Förhållningssätt; Kohlberg; Offentlighets- och sekretesslagen; Pedagoger; Skollagen; Tystnadsplikt; Vygotskij;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete har varit att i förskolan undersöka hur pedagoger förhåller sig till tystnadsplikt och de etiska dilemman som de dagligen ställs inför. Frågeställningarna har besvarats genom en kvalitativ undersökning och som metod har vi valt att använda semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 5. 5. "Vi pratar aldrig om makt" - en studie om förskolepersonals föreställningar, intentioner och former för makt och motstånd i konstruktionen av det professionella subjektet

  Master-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Helena Hansen; [2014]
  Nyckelord :preschool; construktion of the subject; professional subject; discourse; power; technologies of power; resistance; förskola; subjektskonstruktion; professionellt subjekt; diskurs; makt; styrningstekniker; motstånd;

  Sammanfattning : SammanfattningStudiens syfte är att vidga förståelsen kring hur förskolepersonal konstruerar sitt professionella subjekt. Förskolepersonalens föreställningar om och intentioner i verksamheten visar på olika former för makt och motstånd i deras positionering som professionella. LÄS MER