Sökning: "etiskt ledarskap"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden etiskt ledarskap.

 1. 1. HR-chefer : Hur relateras deras ledarskapsstil till det etiska ledarskapet?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Fredrik Ljung; Johannes Lundvold; [2019]
  Nyckelord :HR-manager; Managerial grid; Task- and relation-oriented leadership; Ethical leadership; HR-chef; Managerial grid; Uppgift- och relationsorienterat ledarskapet; Etiskt ledarskap;

  Sammanfattning : Ethical issues have taken an ever greater place in the social debate over recent years, and it has become increasingly important for today's organizations to follow the public's view of ethical justice. This affects HR-manager to a greater extent than many other managers, as the HR-manager is exposed to ethical problems and situations that involve the entire organization's personal. LÄS MER

 2. 2. ”Vafan är det som händer?” : En retorisk studie av Dan Eliassons offentliga försvar under fyra förtroendekriser inom svenska myndigheter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för retorik

  Författare :Max Kolthoff; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har tagit uttryck i två separata delar. Dels har syftet bestått av att undersöka Dan Eliassons retoriska strategier i hans offentliga försvar. Dels har en strävan av att finna likheter och skillnader i Eliassons apologior varit av intresse. Ett etiskt förhållningssätt har dessutom applicerats. LÄS MER

 3. 3. Uppdrag arbetslagsledare : En kvantitativ studie om arbetslagsledares ledarskap.

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Marika Andersson; [2018]
  Nyckelord :team leader; leadership; work team; authoritarian leadership; abdicated leadership; communicative leadership; ethical leadership; arbetslagsledare; ledarskap; arbetslag; auktoritärt ledarskap; abdikerat ledarskap; kommunikativt ledarskap; etiskt ledarskap;

  Sammanfattning : Det finns idag mycket kunskap om vilka faktorer som leder till ökat resultat för eleverna. Trots det har vi i Sverige fortfarande en hög andel elever som inte når gymnasiebehörighet i årskurs 9. LÄS MER

 4. 4. Ledarskap i samband med #Metoo. : En intervjustudie om Försvarsmakten och Polismyndigheten.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Oscar Ljungmark; Robert Palmer; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Forskningsområdet hur myndigheter utövar ledarskap i relation till deras #metoo-inspirerade upprop är mycket begränsat. Studiens syfte har varit att undersöka hur två av Sveriges största myndigheter, Försvarsmakten och Polismyndigheten, har utövat ledarskap i samband med upprop sprungna ur egen organisation och anställda kvinnors uppfattning härom. LÄS MER

 5. 5. Etiskt ledarskap och korrelationen med anställdas intentioner att lämna en organisation : En studie på ett marktjänsteföretag på en tysk flygplats

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Johan Axelsson; [2018]
  Nyckelord :turnover intention; ethical leadership; connectedness; Anställdas intentioner att lämna; etiskt ledarskap; samhörighet;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att för förklara och analysera hur etiskt ledarskap är relaterat till anställdas intentioner att lämna en organisation i en lågavlönad servicesektor, samt hur samhörighet som en tredje, situationsanpassad variabel betingar den relationen.   För studien användes en positivistisk forskningsfilosofi och en deduktiv ansats. LÄS MER