Sökning: "etnicitet förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden etnicitet förskolan.

 1. 1. Mångfald på olika villkor : En kritisk diskursanalys av mångfald i förskolors likabehandlingsplaner

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Linnèa Hamade; [2020]
  Nyckelord :Mångfald; likabehandlingsplan; kritisk diskursanalys; normkritik; förskola;

  Sammanfattning : Denna uppsats har kritiskt granskat mångfald och hur det rekontextualiseras i relation till några likabehandlingsplaner för förskolan. Begreppet mångfald har i flera sammanhang relaterats till ett politiskt projekt vilket kan härröras ur andra beteckningar så som kulturell mångfald, kultur, etnicitet, religion, flerspråkighet eller endast mångfald. LÄS MER

 2. 2. Normkritik i barnlitteraturen : En kartläggning av fyra förskolors litteraturutbud

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Jennie Norell-Hussein; Elin Nyström; [2019]
  Nyckelord :Barnböcker; förskola; högläsning; normer; normkritik;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker barnlitteraturen på fyra förskoleavdelningar ur ett normkritiskt perspektiv. Detta för att undersöka hur människor förekommer och framställs i böckerna på förskolan. Samt att undersöka vilka möjligheter bokutbudet kan ge barnen att ta del av människors olika sätt att leva och vara. LÄS MER

 3. 3. En segregerad förskola : Hur social klass och bostadssegregation påverkar villkor för undervisning och lärande i förskolan – en intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen; Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Erika Wigen; Tomas Andersson; [2019]
  Nyckelord :Social klass; segregation; specialpedagoger; förskola; etnicitet; sociala skillnader; socialt utjämnande; likvärdighet; undervisning och lärande;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. “Vi är olika med lika värde”: Etniskt mångfald i förskolan : En kvalitativ studie om hur förskollärare hanterar och talar om barns etniska olikheter under samlingen i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Hilda Diaz; Maria Taube-Sandelin; [2019]
  Nyckelord :children; preschool; ethnicity; diversity; equal value; circle time; interculturalism; discourse; barn; förskola; etnicitet; mångfald; lika värde; samling; interkulturalitet; diskurs;

  Sammanfattning : The purpose of the thesis is to gain knowledge about how preschool teachers talk about the handling of children's ethnic differences circle time. In order to collect data, qualitative interviews with preschool teachers at five different pre-schools in the Stockholm area have been selected. LÄS MER

 5. 5. Om vi bygger upp starka barn behöver vi inte ’’fixa’’ brutna vuxna.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Miqaela Lund; [2019]
  Nyckelord :bowlbys anknytningsteori; bemötande; mänskliga rättigheter; olikheter; inkludering; bindning; anknytning; förskoleverksamhet; intervjustudie;

  Sammanfattning : Inledning Bowlbys anknytningsteori utgår från anknytningens eller bindningens betydelse för det lilla barnets mentala utveckling. Den emotionella bindningen till modern (eller annat modersubstitut) anses grundläggande för barnets fortsatta psykiska hälsa, utan den trygga tillgivna bindningen blir inte närhetsbehovet hos det lilla barnet tillfredsställt och blir då reagerar barnet med att då senare i livet vända sig till brottslighet, detta enligt Bowlbys egna observationer hos unga som begått brott (Perris, ss. LÄS MER