Sökning: "etnicitet identitet"

Visar resultat 1 - 5 av 294 uppsatser innehållade orden etnicitet identitet.

 1. 1. Mellanförskap en ambivalens mellan kultur, estetik och konst : En postkolonial studie av mellanförskapserfarenheter inomkonstnärliga högskolor.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Atorina Adam; [2022]
  Nyckelord :Mellanförskap; postkolonialism; socialkonstruktionism; vita blicken; estetiska preferenser;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att belysa upplevelser av att leva i ett s.k. mellanförskap och därtill attstudera vid konstnärliga utbildningar. Detta analyseras med stöd av postkolonial teori. LÄS MER

 2. 2. Bara du är en bra människa - En studie om etnicitet och Identitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialantropologi

  Författare :Benjamin Tendzeric Knezevic; [2022]
  Nyckelord :Etnicitet; identitet; nationalism; socialantropologi; Bosnien Hercegovina; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om hur etnicitet formas hos svenskfödda bosnier av nationalism, uppväxt och identitet. Motivationen till studien grundar sig i att förstå hur interetniska interaktioner uttrycks bland den bosniska diasporans barn som är födda och socialiserade i Sverige. LÄS MER

 3. 3. “Vart kommer du ifrån?” - egentligen : - En kvalitativ studie om kvinnor med dubbel kulturtillhörighet och deras identitetsskapande

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Emma Fredriksson Rapp; Maria Lugnehav; [2022]
  Nyckelord :In-betweenship; third culture kid; social identity; cultural identity; immigrants; double cultural affiliation; identity formation; ethnicity; Mellanförskap; social identitet; kulturell identitet; invandrare; dubbel kulturell tillhörighet; identitetsbildning; etnicitet;

  Sammanfattning : This study aims to examine how identity creation in young women is affected by living in an in-betweenship state. In addition, with the help of our interviewees' stories, we also want to highlight the advantages and disadvantages that the women themselves see in this phenomenon. LÄS MER

 4. 4. Min musik, min kultur : En kvalitativ studie om musiklärares syn på mångkulturellt lärande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :Simon Frick-Spejare; [2022]
  Nyckelord :Multiculturalism; Ethnocentrism; Ethnomusicology; Intercultural learning; Mångkulturalitet; Etnocentrism; Musiketnologi; Interkulturellt lärande;

  Sammanfattning : This study has aimed to contribute to the learning and understanding of how music teachers interpret and teach the concept of multiculturalism. Music teacher have the task of teaching to promote students’ understanding of different musical cultures, while their teaching is increasingly rooted in Western musical traditions. LÄS MER

 5. 5. “Klassad som invandrare” : En intervjustudie om hur studenter från invandrarfamiljer i Sverige uppfattar sin etniska identitet och tillhörighet.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Selma Sahin; Meron Mitku; [2022]
  Nyckelord :Identitet; Etnicitet; Invandring; Tillhörighet; Media; Stereotyper;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur studenter från invandrarfamiljer som är födda och uppväxta i Sverige uppfattar och beskriver sin etniska identitet, samt hur medias beskrivning av gruppen invandrare påverkar deras identitet. Har dessa personer ett behov av att välja mellan olika identiteter i Sverige? En kvalitativ metodologisk ansats valdes för att på ett djupare plan förstå individens åsikter och uppfattningar kring etnicitet och identitet. LÄS MER