Sökning: "etnisk diskriminering"

Visar resultat 1 - 5 av 167 uppsatser innehållade orden etnisk diskriminering.

 1. 1. Eurocentrismens konsekvenser för historieundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Felicia Alexandersson; Stephanie Johansson; [2021]
  Nyckelord :Eurocentrism; hegemoni; historiedidaktik; historiemedvetande; identitetsutveckling; interkulturalitet; kanon; marginalisering;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt syftar till att ta reda på eurocentrismens konsekvenser inom skola och utbildning och de konsekvenser det kan få på elever. Vidare undersöks hur dessa konsekvenser påverkar elevernas identitetsutveckling med hänsyn till etnisk tillhörighet i synnerhet. LÄS MER

 2. 2. Upplevd diskriminering i en rekryteringsprocess : av personer med annan etnisk bakgrund och arabiskt klingande namn

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Linda Marklund; [2021]
  Nyckelord :Etnisk diskriminering; rekrytering; rekryteringsprocess; etnisk diskriminering i en rekryteringsprocess; aktiva åtgärder;

  Sammanfattning : Flera personer med annan etnisk bakgrund har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden och i många fall tar det lång tid. Detta trots att flera har befunnit sig i Sverige en lång tid eller att de är födda här. Det svenska samhället behöver alla människors insatser i en välfungerande statsapparat. LÄS MER

 3. 3. UTANFÖRSKAPSOMRÅDEN I GÖTEBORGS STAD - En studie av unga vuxna individers framtidsutsikter på arbetsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Rebecca Lindberg; [2020-08-26]
  Nyckelord :social klass; utanförskapsområden; arbetsmarknad; utbildning; etnisk diskriminering; karriärskapsteorin; habitus;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med den här studien är att åskådliggöra eventuella individuella upplevelser samt uppfattningar gällande huruvida unga individer mellan 18 till 25 år vilka är bosatta i någon av de klassificerade utanförskapsområdena, påverkas av detta i och med sina framtidsutsikter på arbetsmarknaden.Teori:Tidigare forskning kring Etnicitet, utbildning och arbete i ungas berättelser om karriärer och Diskriminering, exkludering och underordning av personer med utländsk bakgrund. LÄS MER

 4. 4. Det statslösa folket : Rohingyerna-konflikten i Myanmar

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Thika Al Obaidi; [2020]
  Nyckelord :Rohingya; konflikt; Myanmar; etnisk rensning; maktförhållanden; minoritet; diskriminering;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka de bakomliggande faktorerna till konflikten mellan folkgruppen rohingya och majoritetsbefolkningen i Myanmar. Vidare har syftet även varit att undersöka maktrelationerna i landet och hur de har påverkat den så kallade decimeringen mot rohingya. LÄS MER

 5. 5. "Vi har inte råd med etnisk diskriminering i rekryteringsprocessen" : En kvalitativ studie om hur rekryterande personal förhåller sig till etnisk diskriminering under rekryteringsprocessen

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Sadia Sonko; [2020]
  Nyckelord :bias; discrimination; ethnic discrimination; foreign workers; inequality; injustice; institutional discrimination; orientalism; prejudice; recruitment process; Swedish labour market.;

  Sammanfattning : To what extent does individuals’ personal opinions influence their professional behaviour? There has been an extensive field experiment on the existence of ethnic discrimination in the Swedish labour market. There are statistics data showing that people with Swedish or occidental-sounding names have an advantage over other ethnicities when it comes to being called in for job interviews. LÄS MER