Sökning: "etnisk identitet"

Visar resultat 1 - 5 av 133 uppsatser innehållade orden etnisk identitet.

 1. 1. Bara du är en bra människa - En studie om etnicitet och Identitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialantropologi

  Författare :Benjamin Tendzeric Knezevic; [2022]
  Nyckelord :Etnicitet; identitet; nationalism; socialantropologi; Bosnien Hercegovina; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om hur etnicitet formas hos svenskfödda bosnier av nationalism, uppväxt och identitet. Motivationen till studien grundar sig i att förstå hur interetniska interaktioner uttrycks bland den bosniska diasporans barn som är födda och socialiserade i Sverige. LÄS MER

 2. 2. "Den finska erfarenheten värker" : En studie om hur samhälleliga faktorer påverkar sverigefinnars relation till sin etniska identitet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ellen Kujanpää; [2022]
  Nyckelord :assimilation; ethnic identity; identity process; national minority group; stigma; Sweden-Finns; assimilering; etnisk identitet; nationell minoritetsgrupp; sverigefinnar; stigma; identitetsprocess;

  Sammanfattning : Sverigefinnar är en av Sveriges nationella minoritetsgrupper. Under en lång historisk period har de varit föremål för diskriminering och assimilering, men de senaste åren har deras status höjts och de har idag särskilda lagstadgade rättigheter. LÄS MER

 3. 3. Ett ofrånkomligt mellanförskap - En kvalitativ studie om transnationell identitet hos unga vuxna

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Matilda Pettersson Bustamante; [2022]
  Nyckelord :Transnationell identitet; andra generationens invandrare; ackulturation; diskriminering; symbolisk interaktionism; dubbelmedvetenhet; etnisk identitet; Social Sciences;

  Sammanfattning : I en globaliserad värld har identitet och tillhörighet kommit att bli något som människor allt mer reflekterar över. Andra generationens invandrare är en grupp individer som ofta uppmärksammas inneha en gränsöverskridande etnisk tillhörighet, vilket leder till en transnationell identitet. LÄS MER

 4. 4. Intersektionell förståelse av Sveriges feministiska utrikespolitik

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Alva Åkesson; Victoria Wester; [2022]
  Nyckelord :feministisk utrikespolitik; kritisk diskursanalys; intersektionalitet; postkolonialism; kritisk teori; Sverige; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar att analysera de bakomliggande maktstrukturer som skapas eller reproduceras av den svenska feministiska utrikespolitiken genom en kritisk diskursanalys som informeras av intersektionell feminism. Som grund till undersökningen ligger tre officiella dokument som producerats av den svenska regeringen och som ämnar att antingen etablera initiativets ramverk eller utvärdera politiken. LÄS MER

 5. 5. Vad har jag för identitet egentligen? : En kvalitativ studie om hur det är att leva med dubbla kulturtillhörigheter hosandra generationens invandrare med kinesiskt ursprung

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Sandra Hermez; Elin Huang; [2022]
  Nyckelord :Second generation chinese; dual cultural affiliations; in-betweenship; ethnic identity; Andra generationens invandrare; kineser; dubbla kulturtillhörigheter; mellanförskap; etnisk identitet;

  Sammanfattning : Second-generation immigrants have attested to different experiences they encountered during their upbringing, which were marked by two cultural affiliations. They are regularlyre minded by society that they are not real "Swedes" even though they are born and raised in Sweden in the same way as their Swedish friends. LÄS MER