Sökning: "etnisk mångfald"

Visar resultat 1 - 5 av 148 uppsatser innehållade orden etnisk mångfald.

 1. 1. Blind utbildning - blind kår - En kvalitativ studie om hur svenska journalistutbildningar inkluderar etnicitet i styrdokument

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Hedda Sahlin Ekberg; Nora Adin Fares; Parastoo Saeidi; [2020-02-21]
  Nyckelord :etnicitet; etnisk mångfald; mångfald; genus; styrdokument; Ethnicity; ethnic diversity; diversity; gender; regulatory documents;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine if ethnic diversity is included in the regulatory documents of Swedish journalism educations. It will also examine how the prevalence of ethnic diversity changes over the time. LÄS MER

 2. 2. Inkluderande eller exkluderande läromedel? : En analys av läromedel i engelska utifrån genus, etnicitet och funktionsvariation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Sara Hamberg Bräck; Sofia Lindblad; [2020]
  Nyckelord :genus; etnicitet; funktionsvariation; representation; inkludering;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att analysera hur genus, etnicitet och funktionsvariationer representeras i läromedel i engelska för årskurs 3 samt om det har skett någon utveckling från början av 2000-talet tills idag. En läromedelsanalys har utförts av de utvalda läromedlen Lift off Juniors (2002) och Magic! (2019) utifrån perspektiv på genus, etnicitet och funktionsvariationer. LÄS MER

 3. 3. Lika barn leka bäst, olika barn hittar på de bästa lekarna : En kvalitativ studie om etnisk mångfald inom industrisektorn

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Ida Johansson; [2020]
  Nyckelord :Diversity; Ethnicity; integration; industry; norm; Mångfald; Etnicitet; integration; industri; norm;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Ta litteraturen på allvar! : En undersökning om den didaktiska potentialen i populär litteratur med mångkulturellt tema

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Karl Franzén; Nicklas Tält; Morgan Westerlund; [2020]
  Nyckelord :Critical literacy; value-based work; domination; diversity; access; design; stereotypes; ethnicity; multiculturalism; didactic potential; Kritisk litteracitet; värdegrund; makt; mångfald; tillgång; design; stereotyper; etnicitet; mångkultur; didaktisk potential;

  Sammanfattning : I den föreliggande studien undersöker vi tre litterära verk med mångkulturellt tema och dess potential till arbete med värdegrundsfrågor i grundskolans årskurs 4–6. Syftet är att analysera hur karaktärer med annan etnicitet än den vita västerländska normen framställs. LÄS MER

 5. 5. Etniciteters varande eller icke varande i en rörlig tid : En studie om läromedel i svenska på gymnasiet ur ett värdegrundsperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Julia Haanpää Våhlen; Linnéa Olsson; [2020]
  Nyckelord :Etnisk mångfald; interkulturalitet; etnisk tillhörighet; gymnasieskolans värdegrund; läromedel; Svenska impulser; gymnasium; svenskämnet; svenska;

  Sammanfattning : Föreliggande studie har som intresse att bidra till den interkulturella diskussionen i skolan utifrån värdegrunden. Genom att undersöka hur läromedelsböcker synliggör den etniska mångfalden vilken representeras i skönlitterära texter och bilder åskådliggörs hur läromedelsböcker kan fungera som ett verktyg i denna diskussion. LÄS MER