Sökning: "etnocentrism"

Visar resultat 1 - 5 av 77 uppsatser innehållade ordet etnocentrism.

 1. 1. Nyanser av en splittrad arbetarrörelse. Svensk arbetarpress rapportering av spartakistupproret januari 1919

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Elias Arvidsson; [2022-01-26]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studien som genomförts i denna uppsats tar sina utgångspunkter i den splittring som präglade den svenska arbetarrörelsen tiden runt det första världskriget. Denna splittring gav väg för kon- flikten mellan det ursprungliga socialdemokratiska moderpartiet och det nya utbrytarpartiet som antagit en vänstersocialistisk hållning. LÄS MER

 2. 2. Får jag vara med? : En innehållsanalys av två läromedel i svenska som andraspråk på gymnasiet med fokus på etnisk och religiös mångfald

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jill Ahlström; [2022]
  Nyckelord :läromedel; svenska som andraspråk; etnisk mångfald; religiös mångfald; kvantitativ innehållsanalys; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Abstract: Syftet med uppsatsen har varit att undersöka i vilken utsträckning läromedel i svenska som andraspråk på gymnasiet innehåller etnisk och religiös mångfald, samt hur utvalda delar framställs med fokus på etnisk och religiös inkludering. Arbetets teoretiska ramverk har utgjorts av representationsteori, begreppet orientalism samt begreppet etnocentrism. LÄS MER

 3. 3. Etnicitet i läromedel för SFI : En läromedelsanalys med fokus på etnisk mångfald

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Milosz Bednarski; [2022]
  Nyckelord :Representation; SFI; läromedel; etnisk mångfald;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att titta på etnicitet och kultur i en SFI-lärobok. Tidigare studier har visat att etnocentrism är utbredd i läromedel, men forskningen om SFI-undervisningsmaterial är minimal.Undersökningen använder en hybrid av analytiska metoder, inklusive innehållsanalys och diskursanalys. LÄS MER

 4. 4. INTERKULTURELL PEDAGOGIK PÅ SVENSKA – ”IN SWEDEN WE DO LIKE THIS”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Elias Holmberg; Arba Persson Wermander; [2021-06-21]
  Nyckelord :interkulturalitet; interkulturell pedagogik; breddad rekrytering; ULV-studenter; lärarutbildare; etnocentrism;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att undersöka hur lärarutbildare på ULV arbetar med och organiserar sin undervisning utifrån breddad rekrytering. Teori: Studiens teoretiska utgångspunkt grundade sig i ett interkulturellt pedagogiskt perspektiv. Metod: Till studien valdes en kvalitativ ansats med semistrukturerad intervju som metod. LÄS MER

 5. 5. Utbildning och etnocentrism

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Clara Gullstrand Hallberg; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER