Sökning: "etnografi förskola"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden etnografi förskola.

 1. 1. ”Jag kan läsa! Men bara i böcker utan text.” En etnografisk studie om bilderbokens och läshörnans betydelse för de yngsta barnen i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Emma Svensson; [2019]
  Nyckelord :barndomsgeografi; bilderbok; etnografi; förskola; kamratkultur; kommunikation; lek; literacy; läsmiljö; vänskapsrelationer;

  Sammanfattning : Examensarbetet syftar huvudsakligen till att undersöka vad de yngsta barnen på förskolan upplever och erfar genom att befinna sig i läshörnan utan vuxenstöd, samt vad bilderboken skapar och bidrar till i barns vardagsliv. För att uppnå mina syften tillämpade jag en kvalitativ metod i form av en etnografisk fältstudie, där jag med hjälp av deltagarobservationer och korta tematiskt inriktade intervjuer samlade in mitt empiriska material. LÄS MER

 2. 2. Förskolebarns samspel i de spontana och styrda aktiviteterna i förskolan : Hur tar sig barns sociala samspel uttryck i olika situationer?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Emma Nilsson Jonasson; Maria Mattsson; [2018]
  Nyckelord :Förskola; gemensamma kunskapssystem; kamratkulturer; kommunikation; lek; samspel;

  Sammanfattning : Leken har en central plats i förskolan och har positiva effekter för barns utveckling och lärande. I förskolan är barnens lek och spontana aktiviteter beroende av hur de vuxna organiserar och strukturerar upp vardagen i vuxenledda aktiviteter och rutinsituationer. LÄS MER

 3. 3. "Tänk om vi skulle bygga en robot" : -En videoobservationsstudie om barns delaktighet sett genom förskolans samlingar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Förskolepedagogisk didaktisk forskning; Högskolan i Jönköping/Förskolepedagogisk didaktisk forskning

  Författare :Maria Bengtsson; Nathalie Östlund; [2017]
  Nyckelord :Förskola; Delaktighet; Samling; Demokrati; Foucault; Makt;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra till kunskapen om barns delaktighet sett genom förskolans samlingar.Studiens fokus är att finna vilka möjligheter barnen har till delaktighet i aktiviteten samling, därmed kom studien att handla om demokrati i förskolan. LÄS MER

 4. 4. Vänskapens villkor mellan pojkar och flickor i förskolan - En etnografisk studie om möjligheter och begränsningar i barns vardagsliv på en åldershomogen förskoleavdelning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Kristina Hunehäll Berndtsson; [2016-02-12]
  Nyckelord :vänskap; barn; kön; genus; förskola; etnografi;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar villkoren för vänskap mellan pojkar och flickor på en förskoleavdelning med barn i åldern 5-6 år. Detta för att det saknas forskning om vänskap mellan barn av olika kön, forskning som är ett viktigt bidrag för att synliggöra vardagslivets villkor för barn på förskolan samt belysa den svenska jämställdhetsdiskursen. LÄS MER

 5. 5. Barns individuella upplevelser av delaktighet i förskolans inomhusmiljö. : En kvalitativ studie med utgångspunkt i barns perspektiv.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Jessica Johansson; Amanda Palm; [2016]
  Nyckelord :Förskola; inomhusmiljö; barn; barns perspektiv; tillgänglighet; delaktighet; upplevelser; fenomenologi;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att försöka skapa förståelse för huruvida barnen upplever sig delaktiga i sin inomhusmiljös utformning och hur delaktigheten i inomhusmiljöns utformning förhåller sig till deras livsvärld. De två forskningsfrågor vi använder oss av är: Hur upplever barnen sin inomhusmiljö på förskolan och vilken delaktighet upplever barnen att de har i sin utformning av inomhusmiljön? I denna studie använder vi oss av ett fenomenologiskt perspektiv. LÄS MER