Sökning: "etnografisk studie förskola"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade orden etnografisk studie förskola.

 1. 1. "Tecken är för barn vad engelska är för vuxna". : En kvantitativ och kvalitativ studie som undersöker hur tecken som stöd kan möjliggöra kommunikation och språkutveckling i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Jenny Forss Löfström; Hanna Henningsson; [2020]
  Nyckelord :tecken som stöd; kommunikation; språkutveckling; samspel; förskola;

  Sammanfattning : Denna studie ämnar undersöka hur tecken som stöd till kommunikation används i förskolan. Studien ämnar även undersöka vilka förutsättningar personalen har till sitt förfogande samt hur tecken som stöd kan stötta kommunikation och språkutveckling i förskolan. LÄS MER

 2. 2. ”Jag kan läsa! Men bara i böcker utan text.” En etnografisk studie om bilderbokens och läshörnans betydelse för de yngsta barnen i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Emma Svensson; [2019]
  Nyckelord :barndomsgeografi; bilderbok; etnografi; förskola; kamratkultur; kommunikation; lek; literacy; läsmiljö; vänskapsrelationer;

  Sammanfattning : Examensarbetet syftar huvudsakligen till att undersöka vad de yngsta barnen på förskolan upplever och erfar genom att befinna sig i läshörnan utan vuxenstöd, samt vad bilderboken skapar och bidrar till i barns vardagsliv. För att uppnå mina syften tillämpade jag en kvalitativ metod i form av en etnografisk fältstudie, där jag med hjälp av deltagarobservationer och korta tematiskt inriktade intervjuer samlade in mitt empiriska material. LÄS MER

 3. 3. Lärplattan - pedagogernas vän eller fiende?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Christina Bertilsson; Linda Sandborg; [2019]
  Nyckelord :Lärplattan; Förskola; pedagoger; tillgänglighet; förhållningssätt;

  Sammanfattning : Baserat på våra egna erfarenheter ute i förskolans verksamheter finns det varierande tillgänglighet av de digitala verktygen i verksamheten, vi upplever att det finns både positiv och negativ tillgänglighet av digitala verktyg på förskolor runt om i Sverige. Syftet med denna studie är att beskriva en förskola som har digitala verktyg tillgängliga i sin verksamhet. LÄS MER

 4. 4. Skapandets betydelse för yngre barns litteracitetsutveckling : Om att erövra litteracitet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Didaktik; Högskolan i Gävle/Didaktik

  Författare :Caroline Sandlöv; Emma Ullberg; [2019]
  Nyckelord :Ateljé; ateljerista; estetiska uttrycksformer; förskola; litteracitet; litteracitetshändelser; modes; multimodalitet; multimodala resurser; skapande.;

  Sammanfattning : Sammanfattning    Den här undersökningen tar utgångspunkt i att forskning kring skapande kopplat till litteracitet är begränsad. Litteracitet är ett begrepp som kommer från eng. LÄS MER

 5. 5. Pedagogers arbete med kommunikation : En studie om alternativ kompletterande kommunikation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Maria Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Alternativ kompletternade kommunikation; förskola; TAKK; GAKK; inkludering;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ etnografisk studie där syftet med studien är att synliggöra vilka och i vilken mån pedagoger inom förskolan, använder olika metoder för att skapa möjligheter till en kommunikativ och inkluderande miljö för alla barn. Lärande sker ofta i sociala sammanhang där alternativ kompletterande kommunikation (AKK) kan skapa förutsättningar för individen, gällande sociala kompetenser, ökat självförtroende samt välmående. LÄS MER