Sökning: "etnolekt"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet etnolekt.

 1. 1. Det handlar om språket : Attityder till etnolekter och flerspråkighet inom skolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och samhälle; Linköpings universitet/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Didrik Florhed; Lotten Rosén; [2020]
  Nyckelord :Språksociologi; sociolingvistik; språkvärdering; språkattityder; flerspråkighet; enspråkighet; etnolekt; ungdomsspråk; skolväsendet;

  Sammanfattning : Följande arbete undersöker olika attityder och föreställningar som förekommer i samhället och skolan kopplat till flerspråkighet och etnolekt. Även effekterna av dessa attityder undersöks utifrån ett individperspektiv. LÄS MER

 2. 2. Det handlar om språket : Attityder till etnolekter och flerspråkighet inom skolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Avdelningen för kommunikation, litteratur och svenska; Linköpings universitet/Avdelningen för kommunikation, litteratur och svenska

  Författare :Didrik Florhed; Lotten Rosén; [2020]
  Nyckelord :Språksociologi; sociolingvistik; språkvärdering; språkattityder; flerspråkighet; enspråkighet; etnolekt; ungdomsspråk; skolväsendet;

  Sammanfattning : Följande arbete undersöker olika attityder och föreställningar som förekommer i samhället och skolan kopplat till flerspråkighet och etnolekt. Även effekterna av dessa attityder undersöks utifrån ett individperspektiv. LÄS MER

 3. 3. “Vart har du lärt dig slangspråk?” : “Walla, gatan har lärt mig”. En studie om förekomst och funktion av multietniskt ungdomsspråk i svenska som andraspråksundervisningen

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Malin Jensen; [2019]
  Nyckelord :slang; ungdomsspråk; flerspråkighet; svenska som andraspråk; kodväxling; sociolingvistik;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka förekomsten av olika språkliga variationer utifrån sociolingvistiska teoretiska begrepp i svenska som andraspråksundervisningen. För att infria syftet har observationer valts som metod. Dessa har genomförts på tre olika skolor, där elevers språkanvändning på SVA-lektioner har iakttagits. LÄS MER

 4. 4. Lärarstudenters attityder till dia-, etno- och sociolekter : En metodprövande studie

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för humaniora

  Författare :Andrew Johansson; [2006]
  Nyckelord :dialekt; etnolekt; sociolekt; lärarstudent; attityd;

  Sammanfattning : Detta är en pilotundersökning vars syfte är att testa en metod för att undersöka hur attityder mot dialekter, etnolekter och sociolekter kan komma att influera den betygssättning som lärare har i uppgift att göra av elevers prestationer. Jag har valt att inte undersöka verksamma lärare, utan lärarstudenter som inom kort ska bli lärare och undersökningen vill visa hur deras eventuella fördomar och förutfattade meningar kan inverka på inställningen gentemot elever och på längre sikt kan komma att påverka betygsättningen av elever. LÄS MER

 5. 5. En människas språkhistoria : i ljuset av ett vidgat lektbegrepp

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för svenskämnen, danska och isländska

  Författare :Lovisa Alvtörn; [2005]
  Nyckelord :språksociologi; tvåspråkighet; språkbruk; språkvariation; dialekter; sociolekter; Applied linguistics; foreign languages teaching; sociolinguistics; Tillämpad lingvistik; undervisning i främmande språk; sociolingvistik; Dialectology; Dialektforskning; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en fallstudie av en tvåspråkig persons individuella språkhistoria och hennes svenska idiolekt av idag. Studien görs med utgångspunkt i ett vidgat lektbegrepp, vilket inkluderar såväl produktion som konsumtion och reception av texter (enligt ett vidgat textbegrepp) samt attityder och handlingsberedskaper till olika språkliga varieteter. LÄS MER