Sökning: "etnologiska"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade ordet etnologiska.

 1. 1. Tillbaka till Kurdistan : En autoetnografisk undersökning om kurdiska kvinnors matlagningspraktiker.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Etnologiska avdelningen

  Författare :Vian Sadwand; [2021]
  Nyckelord :matlagning; kurder; gemenskap; minne; praktik; meningsskapande praktik; sensoriskt minne; kollektivt minne; socialt minne; genus; identitet;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka om och hur kurdiska kvinnor använder matlagning som en meningsskapande praktik och om matlagningen fungerar som en förstärkare av den egna identiteten. Jag har med hjälp av en autoetnografisk metod undersökt hur kvinnor från min egen släkt förhåller sig till matlagningspraktikens alla delar. LÄS MER

 2. 2. Livstycket by Stockholms stadsmuseum : Förvärv av föremål förenas med etnologiska intervjuer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Uppsala universitet Innovation (UU Innovation)

  Författare :Agnes Ekman; [2020]
  Nyckelord :Samtidsdokumentation; samtidsinsamling; etnologiska intervjuer; förvärv; Livstycket; Stockholm stadsmuseum; museum; insamling; integration; kvinnor; Tensta; förort; Stockholm; berättelser; intervjuer;

  Sammanfattning : Stockholms stadsmuseum blev kontaktat av föreningen Livstycket som stod inför nedläggning. Det bestämdes att museet skulle förvärva föremål och med hjälp av fotografier och intervjuer dokumentera verksamheten. En projektgrupp bildades. LÄS MER

 3. 3. Aktiv diskriminering och rollkonflikt bland män inom förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Erik Årman; [2020]
  Nyckelord :Genusstudier; könsbaserad särbehandling; manliga förskollärare;

  Sammanfattning : Bakgrund Studien tog sin utgångspunkt i sociologiska begrepp som hegemonisk maskulinitet och rollkonflikt samt etnologiska studier om könsbaserad särbehandling för att vidare definiera begrepp som idealmaskulinitet, idealfemininitet, maskulin kodning, feminin kodning, diskriminering och aktiv diskriminering. Syfte Syftet med studien var att undersöka manlig förskolepersonals personliga erfarenheter av diskriminering och rollkonflikt samt att bidra till mer kunskap om ett ämne där mängden kvantitativa studier är liten. LÄS MER

 4. 4. Jag gillar gammalt! : Den femte generationen allmoge - en etnologisk studie

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Etnologiska avdelningen

  Författare :Birgitta Meurling; [2019]
  Nyckelord :Kulturarv; Kulturarvsproduktion; Järvsö; Hälsingland; Performans; Folkkultur; Allmoge;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to investigate why a group of young adults, living in the village of Järvsö in Hälsingland, choose to live their lives according to the ideals attributed to the peasantry in the early 19th century. The essay examines what gives them inspiration for their way of living and the driving forces behind their choices. LÄS MER

 5. 5. Vad ska vi äta? : En etnologisk undersökning om hur mat kategoriseras

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Etnologi

  Författare :Pontus Larsson; [2018]
  Nyckelord :etnologi; mat; matkultur; manligt; kvinnligt; middagsritualer; foodscapes;

  Sammanfattning : Syftet med den här etnologiska uppsatsen är att undersöka hur några män och kvinnor i åldrarna 30 – 36 förklarar och förhåller sig till värderingar och faktorer som de tillskriver mat samt hur de resonerar när de måste förhandla mellan dessa värderingar och faktorer. Undersökningens material bygger på fem semistrukturerade intervjuer som transkriberats i sin helhet genom en helhetsanalys. LÄS MER