Sökning: "ett rikt liv"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden ett rikt liv.

 1. 1. PAPPA SITTER I FÄNGELSE! En intervjustudie om familjestödjares erfarenheter av aktiviteters betydelse för barn med en frihetsberövad förälder

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Cecilia Königson; Erica Lilic; [2019-06-12]
  Nyckelord :Occupational therapy; parent child relation; habits; discrimination;

  Sammanfattning : Bakgrund Möjligheterna till ett rikt aktivitetsliv kan se olika ut för olika grupper i samhället, en utsatt grupp är barn med en frihetsberövad förälder. Aktivitet innefattar allt det som människan gör genom livet och arbetsterapeutisk teori syftar till att förstå och skildra det mänskliga görandet och dess olika betydelser. LÄS MER

 2. 2. Södervärn - från trafikapparat till stadsrum

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Oskar Svahn; [2018]
  Nyckelord :Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Södervärns bussterminal ligger mellan stadsdelen Möllevången och Södervärn i södra Malmö, och utgör tillsammans med Spårvägsgatan en tydlig gräns mellan dessa två stadsdelar. Platsen ligger väl till i staden och har fördelen av att vara en knutpunkt för kollektivtrafik och en viktig plats för människor som transporterar sig både till och från sjukhusområdet samt mellan Möllevången och Södervärn, som kan anses vara innerstadens sista utpost. LÄS MER

 3. 3. Är det ens möjligt? : En essä om lika villkor i förskolan.

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Centrum för praktisk kunskap

  Författare :Kristin Bjerstedt; [2017]
  Nyckelord :pre-school; equivalent conditions; practical knowledge; pedagogical supervision; competence; förskola; likvärdiga villkor; praktisk kunskap; pedagogiks handledning; kompetens;

  Sammanfattning : This essay starts with a story about the children Anna and Martin. The story depicts how children can end up in different contexts and provide different conditions in the same preschool depending on what child perspective and ability to adhere to the individual child's needs as the work team and the leading preschool teacher. LÄS MER

 4. 4. Kvinnlig konstruktion och konsumtion i ELLE : En kvantitativ innehållsanalys av redaktionell text och reklam i ett modemagasin

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Centrum för samhällsanalys (CESAM)

  Författare :Johanna Walldén Persson; [2016]
  Nyckelord :konsumtion; modemagasin; ideal; reklam; genus;

  Sammanfattning : Titel: Kvinnlig konstruktion och konsumtion i ELLE Författare: Johanna Walldén Persson                                                   Handledare: Ronny Severinsson Examinator: Ebba SundinTyp av arbete: Examensarbete för kandidat i medie- och kommunikationsvetenskap (15 hp) Termin: VT16Antal ord: 13 229Syfte och frågeställningar: Syftet med denna uppsats är att urskilja på vilket sätt kvinnlighet framställs och upprätthålls i förhållande till konsumtion i tidningsmagasinet ELLE. Från olika håll i samhället finns krav på hur kvinnor ska vara. LÄS MER

 5. 5. Från herreman till sockenmålare. : En manlighetsstudie av C. J. L. Almqvists Målaren

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikationFilosofiska fakulteten

  Författare :Oskar Sjöstrand; [2015]
  Nyckelord :Målaren; Almqvist; Manlighet; Maskulinitet; manlighetsideal; 1800-talet; Connell; Tjeder;

  Sammanfattning : Målet med detta arbete har varit att analysera hur manlighet konstrueras i novellen Målaren av C. J. L Almqvist. De redskap som används är dels R. LÄS MER