Sökning: "ett tal om min klass"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden ett tal om min klass.

 1. 1. Läkemedelsverket återkallande av flunixin för behandling av livsmedelsproducerande djur

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Ulrika Holmquist; [2019]
  Nyckelord :Dietanolamin; DEA; flunixin; carcinogent;

  Sammanfattning : Flunixin är ett antiinflammatoriskt och smärtstillande veterinärläkemedel. Det har tillsammans med fyra andra veterinära läkemedel blivit återkallade för medicinering av livsmedelsproducerande djur inom EU. Syftet med litteraturstudien är att utreda vad som ligger bakom återkallandet och vilka risker dietanolamin utger. LÄS MER

 2. 2. Hållbar utveckling inom SO : Lärares uppfattningar kring arbete med hållbar utveckling inom SO i årskurserna F-3.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Nathalie Lantz; [2016]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; yngre barn; samhällskunskap; SO;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att ta reda på vad som framträder som SO i lärares tal om undervisning som handlar om hållbar utveckling. För att ta reda på detta har kvalitativa intervjuer gjorts med ett antal lärare. Lärarna som deltagit i studien arbetar alla inom F-3 klass samt att de bedriver undervisning i SO. LÄS MER

 3. 3. I Hyalta gastars sällskap : om konstvetenskapens diskriminering av kvinnliga målare ur den arbetande klassen på 1700- och 1800-talen

  Magister-uppsats, Högskolan på Gotland/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Inger Andersson; [2011]
  Nyckelord :allmoge; arbetarklass; Bengta Persdotter i Hyhult; borgerlig; den andre; etnicitet; etnologi; feminism; folkkonst; historiografi; horror vacui; ideologi; kanon; kapitalism; klass; konst; konsthistoria; konstnärlig kvalitet; konstvetenskap; kön; liberalism; medelklass; nationalism; smuts; sydsvenskt bonadsmåleri;

  Sammanfattning : I uppsatsen läggs ett intersektionellt perspektiv på konsthistorien. Det sker genom en belysning av det sydsvenska bonadsmåleriets undanskymda plats i allmänhet och de kvinnliga bonadsmålarnas osynliga roll i synnerhet.Uppsatsen består av fyra kapitel. LÄS MER

 4. 4. Bilder av lärare : En kvalitativ undersökning av lärargestaltningar i serien Klass 9A

  Kandidat-uppsats, Konstfack/Institutionen för Bildpedagogik (BI)

  Författare :Frida Johansson; [2011]
  Nyckelord :sociokultur; diskurs; norm; dramaturgi; narration; tv-serie; karaktär; motsatspar; lärare; pedagog; klass 9A; medier; mediering; Candice Breitz; film; fiktion; dokumentär;

  Sammanfattning : Jag intresserar mig i stort för berättande av olika slag och vems berättande som får ta plats. En del berättelser omvärderar vår förståelse av världen, medan andra förstärker den förståelse och ordning som redan finns. LÄS MER

 5. 5. Lärares och elevers målspråksanvändning i det spanska språkklassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Madelene Widequist; [2011]
  Nyckelord :målspråk; språkinlärning; språkdidaktik; moderna språk; input output; sociokulturellt lärande; modersmål; främmande språk;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur mycket läraren respektive eleverna använder målspråket i ämnet spanska, steg 1 på gymnasiet, samt undersöka om och i så fall hur lärarens målspråksanvändning påverkar eleverna på en nybörjarnivå i språket. Studien har utförts på två gymnasieskolor med hjälp av observationer och intervjuer av de observerade lärarna samt av elever ur varje klass. LÄS MER