Sökning: "eurocentrism"

Visar resultat 1 - 5 av 85 uppsatser innehållade ordet eurocentrism.

 1. 1. Historieundervisningens eurocentriska dilemma

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Simon Olsson; Jens Westerlin; [2019]
  Nyckelord :Eurocentrism; Historia; Historieundervisning;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att ta del av forskningsläget för historieundervisningen och hur denna är eurocentrisk samt att ta reda på om det finns en osynlig historiekanon och om läroböckerna är eurocentriska och då varför. Vidare så är syftet med kunskapsöversikten att ta reda på om det finns samband mellan elevers identitetsskapande och eurocentrisk historieundervisning. LÄS MER

 2. 2. Interkulturell pedagogik som normkritiskt verktyg i grundskolans historieundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Maja Mosca; Simona Tegman; [2019]
  Nyckelord :Etnicitet; Etnocentrism; Eurocentrism; Historiedidaktik; Historiemedvetande; Identifikationsprocesser; Interkulturell pedagogik; Normkritik;

  Sammanfattning : Vår kunskapsöversikt utgår från frågan: “Hur kan interkulturell pedagogik användas som ett normkritiskt verktyg i historieämnet?”. Översikten riktar sig till pedagoger och blivande pedagoger inom SO ämnena för att skapa en medvetenhet kring de etnocentriska strukturer som verkar inom historieämnet och således uppmärksamma hur en som pedagog kan arbeta mer normkritiskt och interkulturellt med ämnet historia. LÄS MER

 3. 3. Somehow I can't think about graphic design without thinking about eurocentrism

  Master-uppsats, Konstfack/Institutionen för design, inredningsarkitektur och visuell kommunikation (DIV)

  Författare :Roozbeh Behin; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Från träldom till trafficking : framställningen av slaveri i ett urval av historieläroböcker för grundskolans senare del.

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Martin Gunnarsson; [2018]
  Nyckelord :historiedidaktik; slavhandel; eurocentrism;

  Sammanfattning : Föreliggande studie undersöker hur ett urval av historieläroböcker för årskurs 7-9 inom den svenska grundskolan behandlar fenomenet slaveri från förhistoria till nutid. Syftet med studien är att analysera hur slaveri och slavhandel beskrivs och förklaras i ett urval svenska historieläroböcker avsedda för grundskolans senare del, och vilka former av historiebruk som kan utläsas ur dessa beskrivningar och förklaringar. LÄS MER

 5. 5. Solidaritet för vem? : en argumentationsanalys över migrationsdebatterna i Europaparlamentet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Emma Bjarnevik; [2018]
  Nyckelord :Europeiska unionen; EU; migration; flyktingar; asylrätten; Dublinförordningen; postkolonialism; eurocentrism; hegemoni; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study examines the migration debates in the European Parliament in view of the refugee crisis that occurred in the fall of 2015 and the effect of xenophobia that grew thereafter. Over one million refugees sought Europe for a better life in 2015 and no one could predict the increased volume of refugees who came. LÄS MER