Sökning: "eurocentrism"

Visar resultat 1 - 5 av 109 uppsatser innehållade ordet eurocentrism.

 1. 1. Vem, vad, varför? : En läromedelsanalys om förekomsten av icke-västerländska skönlitterära författarskap och deras funktion i gymnasiets svenskämne

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Monica Åberg; Sophie Tidén; [2021]
  Nyckelord :eurocentrism; gymnasiet; icke-västerländska författare; kanon; läromedelsanalys och svenskämnet;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet är att undersöka om och hur läromedel i svenska på gymnasiet ger möjligheter att bemöta läroplanens krav kring kulturell mångfald i samband med undervisning om och läsning av skönlitteratur. Metoderna som har använts är kvantitativ innehållsanalys och kvalitativ textanalys. LÄS MER

 2. 2. Bilden av Kina i Svenska Läromedel : En Historiedidaktisk Studie om Bilden av Kina i Svenska Läromedel för Historia på Gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Marcus Lund; [2021]
  Nyckelord :discourse; China; eurocentrism; othering; history; diskurs; Kina; eurocentrism; andrafiering; historia;

  Sammanfattning : China is seen as one of the world’s leading countries, especially when it comes to economic and political power. Even though China is a powerful country, the image of China and the country’s population is one of negativity and distrust. LÄS MER

 3. 3. Eurocentrism och undervisning : Lärares tankar och praktiker i arbete med eurocentrism som perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ellen Ström; [2021]
  Nyckelord :Eurocentrism; läroplansteori; frontlinjebyråkratteori; skolans värdegrund; samhällskunskapsundervisning;

  Sammanfattning : Denna uppsats utforskar hur lärare förhåller sig till och arbetar med eurocentrism. Syftet med studien är att beskriva och analysera hur lärare i samhällsorienterande ämnen på högstadietanvänder eurocentrism som perspektiv i utformandet och genomförandet av sin undervisning. LÄS MER

 4. 4. Eurocentrism i läromedel och undervisning : En översikt av forskningen kring förekomsten av eurocentrismi läromedel och påverkan på undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Juli Martinez Preza; Björn Hansson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Historielärares syn på eurocentrism och mångkulturalism i kursplanen och i sin undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Christofer Glans; Zeinab Hamie; [2021]
  Nyckelord :Eurocentrism; etnocentrism; historieundervisning; interkulturell; läroplan; mångkulturalism; mångkulturellt klassrum;

  Sammanfattning : Under våra praktikplatser och vid en granskning av kursplanen i historieämnet har vi reagerat på att stora delar av det centrala innehållet är väldigt Europa-centrerat. Det står även att vi som lärare bör arbeta mer med ett mångkulturellt perspektiv i vår undervisning. LÄS MER