Sökning: "europakonventionen"

Visar resultat 11 - 15 av 417 uppsatser innehållade ordet europakonventionen.

 1. 11. Att hitta den gyllene gränslinjen : Yttrande- och informationsfrihet som en extern begränsning av upphovsrätt - en analys av utvecklingen i praxis

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Daniel Shin; [2020]
  Nyckelord :Upphovsrätt; yttrandefrihet; informationsfrihet; Europakonventionen; EU-stadgan; regeringsformen; konstitutionell; immaterialrätt; Sverige;

  Sammanfattning : Prior to the millennium shift, references to fundamental rights when interpreting intellectual property law in doctrine were limited. However, the influence of fundamental rights has been on the rise in the past decade, notably in the context of freedom of expression and information and copyright law. LÄS MER

 2. 12. Var är deras marker? : Den svenska regleringen av samernas vinterbetesmarker och egendomsskyddet i Europakonventionen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Viktor Granqvist; [2020]
  Nyckelord :Law; Indigenous rights; Sami; Reindeer herding; Constitutional Law; ECHR; Public International Law; Juridik; Konstitutionell rätt; Urfolks rättigheter; Samer; Europakonventionen; Folkrätt; Rennäringslagen;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att klargöra om den svenska regleringen av samernas vinterbetesmarker är förenlig med egendomsskyddet i artikel 1 första tilläggsprotokollet Europakonventionen. För att uppfylla det syftet utreds hur den svenska regleringen av samernas vinterbetesmarker ser ut, hur egendomsskyddet i Europakonventionen är utformat och slutligen om den svenska regleringen är förenlig med egendomsskyddet. LÄS MER

 3. 13. Tvångsvård av unga över 18 år med stöd av LVU - En analys av svensk lagstiftnings förenlighet med Europakonventionen

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Matilda Hallgren; [2019-02-13]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Huvudregeln inom socialtjänsten är att vård ska ges genom frivilliga insatser. Genom lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga möjliggörs dock tvångsvård under vissa förutsättningar. Tvångsvård med stöd av LVU är först och främst en åtgärd som riktar sig till barn under 18 år. Emellertid anges i 1 § 3 st. LÄS MER

 4. 14. En oönskad fader? En studie i talerätt vid fastställande och hävande av faderskap för en presumtiv fader

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Felix Franzén Leibnitz; [2019-02-08]
  Nyckelord :fastställande av faderskap; hävande av faderskap; faderskap; talerätt vid hävande av faderskap; talerätt vid fastställande av faderskap; talerätt; genetisk fader; rättslig fader; fel fader; fel pappa; faderskap i Europakonventionen;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om den presumtiva faderns talerätt och hur den är reglerad i den svenska föräldrarätten samt hur den har behandlats i Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheternas (Europadomstolen) praxis. Det är ett viktigt ämne eftersom talerätten har blivit kopplad både till barnets bästa och till den presumtiva faderns mänskliga rättigheter. LÄS MER

 5. 15. Rättshjälp i straffrättsliga förvaltningsmål – tillgodoser rättshjälpslagen rätten till rättegångsbiträde i Europakonventionen?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Måns Axnér; [2019-02-08]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Möjligheten att i en rättsprocess få hjälp av ett juridiskt biträde finansierat med allmänna medel varierar i svensk rätt beroende på vilket förfarande det är fråga om. I brottmål kan en offentlig försvarare förordnas enligt rättegångsbalken, i civila mål kan ett rättshjälpsbiträde bli aktuellt. LÄS MER