Sökning: "europeisk integration"

Visar resultat 1 - 5 av 77 uppsatser innehållade orden europeisk integration.

 1. 1. ATTITYDER TILL EUROPEISK INTEGRATION UTANFÖR EUROZONEN - En jämförande studie över medborgares attityder till fördjupad europeisk integration i Eurozonen och i övriga EU.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Philip Bergendahl; [2022-02-07]
  Nyckelord :Attityder till europeisk integration; fördjupad integration; Eurozonen; individuella faktorer; kontextuella faktorer;

  Sammanfattning : Attitudes towards European integration can be explained by both contextual and individual factors. Earlier research has focused largely on more general attitudes towards the EU, or on EU as a homogenous group of countries. LÄS MER

 2. 2. EUROPEISKA KOMMISSIONENS INTERNA INCITAMENT - En kvalitativ textanalys om Kommissionens arbetssätt för att skydda sina demokratiska kärnvärden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Olivia Radl; [2022-01-28]
  Nyckelord :Demokratisk tillbakagång; Europeiska Kommissionen; Europeisk integration; Interna incitament; Intern integrationskapacitet;

  Sammanfattning : In recent years, the European Union has witnessed a threat against the democratic values in the union. There has been a scientifically debate regarding the possibilites and the limitation of EU’s tools for dealing with democratic backsliding in the member states. LÄS MER

 3. 3. Svensk industri på en europeisk elmarknad

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Fanny Stenquist Leffler; [2022]
  Nyckelord :Electricity market; European Union; Energy-intensive industry; Market integration; Convergence; Business and Economics;

  Sammanfattning : The European electricity market is changing together with new EU strategies to address climate change, become climate neutral until 2050 and meet the needs for secure and efficient energy trade. The European market is not yet integrated, and prices tend to differ between regions. LÄS MER

 4. 4. Sammanhållningspolitik, regional utveckling och europeisering : En kvalitativ fallstudie om Europeiska regionala utvecklingsfonden och dess påverkan på Västra Götalands regionala utvecklingsstrategi

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Kajsa Jarl; [2022]
  Nyckelord :EU; sammanhållningspolitik; Europeiska regionala utvecklingsfonden; ERUF; europeisk integration; regional utveckling; regional utvecklingsstrategi; Västra Götaland;

  Sammanfattning : As the main operational tool of the EU Cohesion Policy, the European Regional Development Fund (ERDF) aims to invest in regional development initiatives at the regional administrative level in the member states. Hence, governed by European legal regulations, the ERDF tend to initiate policy change and policy adaptionconcerning regional development policies on the regional administrative level. LÄS MER

 5. 5. Det står ju i boken! : En fallstudie av den semiotiska designen av musikteoretiska läroböcker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Daniel Larsson; [2022]
  Nyckelord :music theory; harmonic theory; textbooks; social semiotics; textual analysis; multimodality analysis; musikteori; harmonilära; läroböcker; socialsemiotik; textanalys; multimodal analys;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att undersöka hur musikteoretiska läroböcker är designade med avseende på praktiskt och kreativt omsättande av musikteori. Forskning om musikteoretisk undervisning visar att elever och studenter uppskattar när teoretiska kunskaper omsätts till något praktiskt och kreativt som dessutom relaterar till deras egen musikaliska praktik. LÄS MER