Sökning: "europeiskt arvsintyg"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden europeiskt arvsintyg.

 1. 1. Arvsrätt : En analys av hemvistprincipen i EU:s arvsförordning och effekten av dess tillämpande i svensk rätt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Juridik

  Författare :Jane Azrak; [2015]
  Nyckelord :Inheritence; domicile; international private law; habitual residence; Arv; hemvist; internationell privaträtt;

  Sammanfattning : In order to harmonize the international private law and simplify situations of cross-border inheritance, EU has imposed a new inheritance regulation,Regulation (EU) No 650/2012 on jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and acceptance and enforcement of authentic instruments in matters of succession and on the creation of a European Certificate of Succession. This regulation governs, among other things, jurisdiction and applicable law in situations of inheritance. LÄS MER

 2. 2. Europeiskt arvsintyg : En granskning av det internationella arvsintyget i EU:s arvsförordning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Institutet för utländsk rätt; Högskolan i Jönköping/IHH, Institutet för utländsk rätt

  Författare :Tove Edman; Linnea Svantesson; [2015]
  Nyckelord :European certificate of succession; cross-border inheritance law; international family law; EU; EU regulation of succession; Gränsöverskridande arvsrätt; internationell familjerätt; EU; europeisk arvsförordning; europeiskt arvsintyg;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to investigate the European certificate of succession, and how it affects Swedish inheritance law. The European certificate of succession is a European document that will be introduced in august 2015 in the EU regulation of succession. LÄS MER

 3. 3. Le nouvel ordre successoral européen – une perspective franco-suédoise par rapport à l’entrée en application du règlement (UE) n° 650/2012

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Hedvig Josefson; [2015]
  Nyckelord :EU-rätt; EU law; internationell privaträtt; private international law; komparativ rätt; comparative law; arvsrätt; droit successoral; Frankrike; droit français; droit suédois; testamente; testament; succession légale; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Ils sont nombreux les citoyens européens qui déménagent au sein de l’UE, et leur nombre augmente constamment. Plus en plus des familles européennes ont un lien international, par exemple par le mariage entre deux personnes qui ont différentes nationalités. LÄS MER

 4. 4. Gränsöverskridande arvskiften : En analys av domsrätts- och lagvalsfrågan med beaktande av EU:s förordning nr 650/2012 samt dess förhållande till tredjestat

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap; Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap

  Författare :Julia Widforss; Erica Näs; [2013]
  Nyckelord :cross-border inheritance; jurisdiction; applicable law; third state; principles of mutual recognition; principle of domicile; principle of nationality; gränsöverskridande arv; tredjestat; domsrätt; lagval; anknytningsprinciper; hemvist; nationalitet;

  Sammanfattning : In today’s society it is not uncommon for people to move across borders. We are more likely to work and study in other countries, initiate cross-border relationships, acquire property in other states and change our residence. Therefore it is not uncommon for a per-son to leave inheritance in several states. LÄS MER

 5. 5. The consequences of England’s decision not to opt into the proposed EU Regulation on succession and wills

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Caroline Davidsson; [2011]
  Nyckelord :private international law; succession and wills; succession; Habitual residence; clawback; European certificate of succession; Law and Political Science;

  Sammanfattning : England har i dagsläget beslutat att ej anta den förslagna EU- förordningen om behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar och officiella handlingar i samband med arv och om inrättandet av ett europeiskt arvsintyg. England deltar dock i de pågående förhandlingarna mellan medlemsstaterna rörande förordningen och en ratificering är fortfarande möjlig. LÄS MER