Sökning: "eva carin Brander Gustafsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden eva carin Brander Gustafsson.

 1. 1. Självrapporterad hälsa hos romer som deltar i ett arbetsmarknadsprojekt

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Eva Carin Brander Gustafsson; [2012]
  Nyckelord :roma; minority groups; health; marginalization; romer; minoritetsgrupper; hälsa; marginalisering;

  Sammanfattning :  SAMMANFATTNINGStudien var en jämförande longitudinell studie där syftet var att undersöka om den självskattade hälsan förbättrades för personer (n=14) som deltagit i hälsokurs inom arbetsmarknadsprojektet Romano Zor. Frågeställningen var: förändras självskattad hälsa över tid för deltagare i ett arbetsmarknadsprojekt? Datainsamlingsmetod var Hälsoenkät SF-36 som mäter självrapporterad fysisk och psykisk hälsa, med åtta delskalor. LÄS MER

 2. 2. Livskvalitet 2-7 år efter allogen stamcellstransplantation

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Eva Carin Brander Gustafsson; Maria Sjöström; Anette Skoglund; [2009]
  Nyckelord :Hälsa; livskvalitet; allogen stamcellstranplantation; leukemi;

  Sammanfattning : This is an empirical cross-sectional study with the aim to examine the patient’s comprehension about their quality of life within two to seven years after their stem-cell transplantation with reference to physical, social, emotional, psychological and functional wellbeing and to investigate if the patient groups have disease specific problems. Differences in quality of life between men and women and also between allogeneic and stem cell transplantation with an unrelated donor (URD) were studied. LÄS MER