Sökning: "evidence-based policing"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden evidence-based policing.

 1. 1. En kvalitativ studie om hur områdespoliser i särskilt/risk/utsatta områden beskriver sitt brottsförebyggande arbete : Med utgångspunkt i de kunskapsbaserade brottsförebyggande metoderna community-oriented policing och problem-oriented policing

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Madeleine Hörnstam; Julia Nordin Johansson; [2022]
  Nyckelord :evidence-based policing; community-oriented policing; problem-oriented policing; community police officer; vulnerable areas; kunskapsbaserat polisarbete; lokalt dialogbaserat arbete; problemorienterat arbete; områdespolis; utsatta områden;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att skildra hur områdespoliser beskriver sitt kunskapsbaserade brottsförebyggande arbete i särskilt utsatta områden, riskområden samt utsatta områden. Detta har genomförts med hjälp av kvalitativa intervjuer med områdespoliser stationerade i nämnda områden. LÄS MER

 2. 2. “Vi gör nog många saker som är rätt, men vi vet nog inte vilka saker som gör vad” : - En kvalitativ studie om polisers attityd kring forskning och evidensbaserade polisiära metoder

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Kriminologi; Högskolan i Gävle/Kriminologi

  Författare :Linda Juntunen Lindberg; Therese Thette Lindström; [2020]
  Nyckelord :Crime prevention; evidence-based methods; police attitudes; community oriented policing; problem oriented policing; Brottsprevention; evidensbaserade metoder; polisers attityd; community oriented policing; problem oriented policing;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka polisanställdas attityd kring forskning och evidensbaserade polisiära metoder inom det brottsförebyggande arbetet. Vi genomförde semistrukturerade intervjuer med 9 poliser och analyserade dessa med en kvalitativ innehållsanalys. LÄS MER

 3. 3. I riktning mot evidensbaserad praktik? : En kvalitativ studie av Polismyndighetens implementering av evidensbaserad praktik. 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS); Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Catrin Einarsson; Jenny Pettersson; [2018]
  Nyckelord :EBP; evidence-based praxis; evidence-based policy; re-organization; community policing; effectivity; EBP; evidensbaserad praktik; evidensbaserad polispraktik; omorganisering; kommunpolis; effektivitet;

  Sammanfattning : The aim of the study was to illustrate how evidence-based praxis is implemented in the police agencies activities with crime prevention work. We asked two questions: a) What actions does the Swedish Police authority take when implementing evidence-based praxis in its operations? and b) What opportunities contra difficulties do the managers, community police officers and teachers at the police institute see with evidence-based praxis? This was investigated through qualitative interviews in order to capture the participants personal opinions and experiences about the subject. LÄS MER