Sökning: "evidens baserad praktik"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden evidens baserad praktik.

 1. 1. “MAN KAN SE MYCKET NÄR DE ÄR SMÅ OM MAN HAR DE ÖGONEN” : Så beskriver förskollärare sina upplevelser av normbrytande beteenden och sin kunskap om risk och- skyddsfaktorer bland barn.

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Sofia Johansson; Delila Kadric; [2019]
  Nyckelord :normbreaking behavior; risk factors; protective factors; preschool teachers; evidence based practice; normbrytande beteende; riskfaktorer; skyddsfaktorer; förskola; förskollärare; evidens baserad praktik;

  Sammanfattning : Studiens syfte att få fördjupad kunskap om hur förskollärare upptäcker och praktiskt arbetar med normbrytande beteende hos barn, samt vilken kunskap de upplever att de har om risk- och skyddsfaktorer som en del i detta arbete. För att besvara studiens syfte tillämpades en kvalitativ metod där semistrukturerade djupintervjuer genomfördes med 13 förskollärare. LÄS MER

 2. 2. To have or not to have - Evidensbaserad undervisning i samhällskunskap

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Rebecka Augustinsson; [2017]
  Nyckelord :Evidens; evidensbaserad undervisning; evidensinformerad undervisning; samhällskunskap; komplexitet; lärande; utvärdering;

  Sammanfattning : Denna uppsats har sitt fokus på evidens i klassrummet där samhällskunskap är ämnet. Evidens är ett begrepp som har blivit centralt när det diskuteras skolutveckling. Evidensbaserad undervisning innebär systematiserade metoder som är vetenskapligt prövade. LÄS MER

 3. 3. Kuratorsyrket, en praktik baserad på evidens eller erfarenhet? : En kvalitativ innehållsanalys om kuratorer inom hälso -och sjukvården

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Jessica Lindström; [2015]
  Nyckelord :Evidence-based practice; Counselling; Medical social worker; Professional role; Social work; Professionalization; Evidensbaserad praktik; Erfarenhetsbaserad praktik socialt arbete; Kurator yrkesroll; Evidensbaserade metoder; Stödsamtal; Samtalsmetoder;

  Sammanfattning : Kuratorer inom hälso- och sjukvården har länge kämpat för en legitimering. I Socialstyrelsens rapport (2014) anses nu att en yrkeslegitimation är nödvändigt för att stärka patientsäkerheten samt att höja yrkeskompetensen. Denna studie är en pilotstudie i Kuratorsklinikens forskningsprojekt som handlar om evidensbaserad praktik. LÄS MER