Sökning: "evidens"

Visar resultat 1 - 5 av 933 uppsatser innehållade ordet evidens.

 1. 1. Effekt av blåbär på blodlipider En systematisk litteraturöversikt om effekt av blåbärsintag på blodlipider.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Vendela Welander; Viktoria Morell; [2024-02-09]
  Nyckelord :Lipids; LDL; HDL; total cholesterol; triglycerides; blueberries; anthocyanins; Lipider; totalkolesterol; triglycerider; blåbär; antocyanin;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att sammanställa det aktuella forskningsunderlaget för att undersöka om intag av blåbär förändrar lipidnivåer hos män och kvinnor ≥18 år jämfört med att inte inta blåbär. Metod: I denna systematiska översiktsartikel har en litteratursökning genomförts. LÄS MER

 2. 2. Kliniska riktlinjer gällande handläggning av urinretention postpartum - en granskning baserad på kvalitetsgranskningsinstrumentet AGREE II

  Magister-uppsats,

  Författare :Amanda Johansson; Ebba Sandström; Fanny Viktorsson Dahlberg; [2024-02-02]
  Nyckelord :AGREE II; urinretention postpartum; jämlik vård; kliniska riktlinjer; kvalitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: En vanlig komplikation relaterat till graviditet och förlossning är urinretention. Denna komplikation är övergående hos majoriteten av de som drabbats men är trots detta en vanligt förekommande orsak till vårdskada som kan orsakas av bristande riktlinjer. LÄS MER

 3. 3. Likheter och skillnader på Sveriges förlossningskliniker beträffande födsel i vatten - Evidensbedömning med GRADE av styrdokument avseende vattenförlossning

  Magister-uppsats,

  Författare :Hanna Elmäng; Julia Lind; Marie Karlsson; [2024-02-02]
  Nyckelord :vattenfödsel; barnmorskor; evidensbaserad vård; GRADE; lagar; styrdokument; Sverige;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vattenfödsel har skett i alla tider, men under 1990-talet försvann det från klinikerna i Sverige. Befintlig forskning visar att det finns många fördelar med vattenfödsel, så som minskad risk för bristning, mindre interventioner och att det är kostnadseffektivt för landstinget. LÄS MER

 4. 4. SJUKSKÖTERSKORS ATTITYDER TILL PATIENTER MED DIAGNOSEN EMOTIONELLT INSTABILT PERSONLIGHETSSYNDROM

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Natalie Rowe; Yasna Sadr; [2024-01-30]
  Nyckelord :Attityd; emotionellt instabilt personlighetssyndrom; sjuksköterska; stigmatisering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Emotionellt instabilt personlighetssyndrom (EIPS) är en psykiatrisk diagnos som medför betydande svårigheter inom emotionell reglering, interpersonella relationer och impulskontroll samt medför symtom som bland annat självskadebeteende, suicidalitet, känslomässig reaktivitet, kronisk tomhet och en rädsla för att bli övergiven. Riskfaktorer för att utveckla EIPS är exponering för en invaliderande miljö och traumatiska upplevelser under barndomen. LÄS MER

 5. 5. AI-baserad egenbehandling för patienter med ländryggsmärta : -en systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medicin och optometri (MEO)

  Författare :Anders Johansen; [2024]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Inledning: Ländryggsmärta är en vår tids vanligaste förekommande åkommor som drabbar cirka 70% av befolkningen och den förekommer med hög samsjuklighet och högt personligt lidande. Den genererar hög samhällelig kostnad på grund av hög sjukfrånvaro, förlorad produktivitet och höga sjukvårdskostnader och bara i Sverige beräknas den kosta 7,8 miljarder kronor. LÄS MER