Sökning: "evidensbaserad KBT"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden evidensbaserad KBT.

 1. 1. Risk- och skyddsfaktorer i arbetet med individer som är beroende av datorspel. : En socialpedagogisk analys av professionellas berättelser.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :LaLuna Fager; Emelie Andersson; [2021]
  Nyckelord :Problematiskt spelande; Datorspelsberoende; Behandling; Behandlingsmål;

  Sammanfattning : Introduktion: Behandlingen av datorspelsberoende är av svag evidensbaserad grund och diagnosen har ännu inte fått en svensk översättning. Syftet med föreliggande studie är att genom kvalitativa intervjuer med professionella undersöka berättelser om risk- och skyddsfaktorer i relation till behandlingsarbetet med individer som är beroende av datorspel. LÄS MER

 2. 2. ACT vid behandling av kronisk smärta

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Lena Jäderberg; Sarah Wahlström; [2021]
  Nyckelord :Chronic pain; Acceptance and Commitment Therapy or ACT ; Psychological treatment; Randomized controlled trials; långvarig smärta; psykologisk behandling; randomiserade kontrollerade studier; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Cognitive behavioral therapy (CBT) has long been the dominating psychological treatment alternative for patients with chronic pain and the treatment is often given multimodal. Previous research has shown relatively modest treatment outcomes. LÄS MER

 3. 3. Hem för vård eller boende och evidensbaserad praktik : en kartläggning av verksamheternas likheter och egenheter

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Johannes Regenthal; [2021]
  Nyckelord :Residential Care; Youth; HVB; Evidence based practice; Samhällsvård; Ungdomar; HVB; evidensbaserad praktik;

  Sammanfattning : Hem för vård eller boende har varit omskrivna i svensk media för missförhållanden det senaste året. Tidigare forskning har visat att placerade ungdomar är en utsatt grupp. Frågor som denna studie försöker besvara är vilka behandlingsmetoder som används inom HVB idag och hur förenligt dessa är med evidensbaserad praktik. LÄS MER

 4. 4. Internetförmedlad KBT med terapeutstöd för depression hos ungdomar: Prediktorer för tidig respons

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen; Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Saska Becker; William Russmark; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Depressions- och ångestproblematik är starkt växande bland barn och ungdomar i Sverige och i övriga världen. Internetförmedlad KBT (IKBT) är en evidensbaserad metod för att möta efterfrågan på vård då det innebär att fler patienter, oavsett bostadsort, kan få psykologisk behandling som i forskning visat sig vara lika effektiv som traditionella behandlingsmetoder. LÄS MER

 5. 5. Skolkuratorers tankar om användningen av metoder : En kvalitativ intervjustudie med skolkuratorer

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Johanna Myrström; [2017]
  Nyckelord :School counselors; Method; EBP; Evidence; Evidence-based methodology; Proven methodology; Sources of knowledge; Further education; Skolkurator; Metod; EBP; Evidens; Evidensbaserad metod; Beprövad metod; Kunskapskällor; Fortbildning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få en ökad förståelse för hur skolkuratorer tänker kring användningen av metoder i det skolkurativa arbetet. Utifrån studiens syfte ville jag ta reda på vilka metoder använder de intervjuade skolkuratorerna i sitt arbete, hur de ser på kunskapskällor vid val av metod samt hur de ser på behovet av fortbildning kring metoder. LÄS MER