Sökning: "evidensbaserad planering"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden evidensbaserad planering.

 1. 1. Tätt eller brett? : en forskningsförberedande studie i effekter av kontinuerlig tätortsutglesning

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Ebba Landén Helmbold; [2020]
  Nyckelord :förtätning; tätortsutglesning; jordbruksmark; översiktsplanering; evidensbaserad planering; density; urban sprawl; evidence based planning;

  Sammanfattning : Cities are expanding at a rapid speed as the urbanisation trend continues throughout the world. Large land aerials are being claimed in favor of urban sprawl as an answer to increasing inhabitant numbers in cities. LÄS MER

 2. 2. Hälsofrämjande parkdesign : en fallstudie genom deltagande aktionsforskning vid evidensbaserad planering och utveckling av en offentlig hälsopark i Täby

  Master-uppsats, SLU/Department of People and Society

  Författare :Anna Åshage; [2020]
  Nyckelord :hälsopark; hälsofrämjande design; hälsofrämjande miljökvaliteter; evidensbaserad design; samhällsutveckling; deltagande aktionsforskning; kulturella ekosystemtjänster; Quality Evaluation Tool; Percieved Sensory Dimensions;

  Sammanfattning : Forskning kring den betydelse utformningen av vår fysiska och psykosociala miljö har för vårt välmående och för att bidra till att skapa goda miljöförutsättningar för ökad hälsa är ett forskningsområde med växande evidens. Samtidigt som våra urbana livsmiljöer växer och förtätas så minskar och begränsas samtidigt nära tillgång till att vistas i naturmiljöer som har positivt effekt för vårt fysiska och mentala välmående. LÄS MER

 3. 3. "Mer vackert till akuten" : Personalens upplevelse av den visuella miljön på akutmottagningen - en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Kate Cassidy; Sofie Wilhelmsson; [2018]
  Nyckelord :Evidence based design; hospital environment; visual environment; aesthetics; colour; art; nature; lighting; emergency department; staff perspective; supportive design; Ulrich.; Evidensbaserad design; vårdmiljö; miljö; visuell miljö; estetik; konst; färg; natur; ljus; akutmottagning; personal perspektiv; stödjande design; Ulrich.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Evidensbaserad Design (EBD) är en process som har utvecklats för att säkerställa att beslut om planering och utformning av vårdmiljön bygger på trovärdig forskning med målet att skapa bästa möjliga resultat för personal, patienter och närstående. Vårdmiljöforskning visar att en välplanerad och genomtänkt fysisk vårdmiljö spelar en viktig roll för patientsäkerhet, patientnöjdhet och arbetstillfredsställelse hos personalen. LÄS MER

 4. 4. Visual comfort in nursing rooms, from a patient’s perspective

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Adam Palm; Veera Kokko; [2018]
  Nyckelord :Evidence-based design; Visual comfort; Nursing rooms; Healthcare; Lighting; Patients; Vertical light; Experience Perception; Lighting principles; Evidensbaserad design; Visuell komfort; Vårdrum; Sjukvård; Belysning; Patienter; Vertikal belysning; Upplevelse; Belysningsprinciper;

  Sammanfattning : The awareness regarding important aspects of how to plan and design healthcare environments is something that is constantly progressing. Even though these environments can be seen as complex, the knowledge and understanding of its many different users is often taken into consideration in today’s planning. LÄS MER

 5. 5. Implementering av metoden "Fysisk aktivitet på Recept" i primärvård : Processutvärdering av en implementeringsintervention

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Maria Nordqvist; [2017]
  Nyckelord :Evidensbaserad vård; levnadsvanor; sjukdomsförebyggande metoder; hälsofrämjande; beteendeförändring;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund                                                                                                                                                                                                                               Fysisk aktivitet på recept (FaR) är en metod för sjukvården att främja ökad fysisk aktivitetsnivå hos patienter. Trots att behandlingsmetoden har vetenskapligt stöd är den fortfarande underutnyttjad. LÄS MER