Sökning: "evidensbaserade metoder"

Visar resultat 1 - 5 av 68 uppsatser innehållade orden evidensbaserade metoder.

 1. 1. Säkerheten i osäkerheten Nyutexaminerade socialsekreterares upplevelser av socialsekreteraryrket i allmänhet och bedömning av föräldraförmåga i synnerhet.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Agnes Vahlberg; Fanny Lehmann; [2020-01-16]
  Nyckelord :Barnavårdsutredningar; Föräldraförmåga; Nyutexaminerade socialsekreterare; BBIC;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur nyutexaminerade socialsekreterare och socionomstudenter som arbetar inom Barn och unga upplever socialsekreteraryrket och hur det är att göra bedömningar i barnavårdsutredningar. Studien utforskar specifikt hur socialsekreterarna upplever att bedöma föräldraförmåga, men belyser även socialsekreterarnas syn på sin yrkesroll, sina organisatoriska förutsättningar samt den evidensbaserade arbetsmodellen BBIC. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans stöd till patienter med fetma : En allmän litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Sheima Moradzada; Johanna Westrup; [2020]
  Nyckelord :fetma; hälsa; primärvård; sjuksköterska; stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fetma är en kronisk sjukdom som ökar i Sverige. Komplexiteten bakom sjukdomen är stor, samtidigt som nationella riktlinjer för behandling av sjukdomen saknas. Sjuksköterskans insatser till patienter med fetma varierar, dock berör en stor del av insatserna viktnedgång. LÄS MER

 3. 3. Förutsättningar för att identifiera riskfaktorer och skapa en trygg och säker uppväxt för alla barn. : Ett förbättringsarbete och studie för att främja en god och jämlik hälsa hos små barn.

  Master-uppsats, Jönköping University/HHJ. Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd

  Författare :Martina Larsson; [2020]
  Nyckelord :Riskfaktorer; Systematisk bedömning; Samverkan; Familjecentral;

  Sammanfattning : I Sverige saknas det idag evidensbaserade metoder för att kunna identifiera och bemöta psykosociala riskfaktorer i barns miljö. Det finns ett arbetssätt Safe Enviroment for Every Kid (SEEK) som är utvecklat för att tidigt uppmärksamma barn som lever i riskmiljöer. LÄS MER

 4. 4. Krävs evidens vid ett professionellt krisstödsarbete? : En kvalitativ studie om hur krisstödspersoner upplever att deras arbetssätt påverkas av det vetenskapliga underlaget för krisintervention i akut- och mellanfas vid allvarliga och extraordinära händelser

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och samhälle; Linköpings universitet/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Gabriella Bjurhamn; Sven Moubis; [2020]
  Nyckelord :Krisstöd; allvarlig händelse; modern kristeori; praktisk kunskap; kollegial kunskapsutveckling;

  Sammanfattning : Varje region i Sverige ansvarar för att ha en organiserad beredskap av krisstöd. Krisstödet ska aktualiseras i nära anslutning till allvarliga och extraordinära händelser och ansvara för det psykosociala stödet till de som omfattas av behovet. LÄS MER

 5. 5. “Vi gör nog många saker som är rätt, men vi vet nog inte vilka saker som gör vad” : - En kvalitativ studie om polisers attityd kring forskning och evidensbaserade polisiära metoder

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Kriminologi; Högskolan i Gävle/Kriminologi

  Författare :Linda Juntunen Lindberg; Therese Thette Lindström; [2020]
  Nyckelord :Crime prevention; evidence-based methods; police attitudes; community oriented policing; problem oriented policing; Brottsprevention; evidensbaserade metoder; polisers attityd; community oriented policing; problem oriented policing;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka polisanställdas attityd kring forskning och evidensbaserade polisiära metoder inom det brottsförebyggande arbetet. Vi genomförde semistrukturerade intervjuer med 9 poliser och analyserade dessa med en kvalitativ innehållsanalys. LÄS MER