Sökning: "evolutionsteori historia"

Hittade 1 uppsats innehållade orden evolutionsteori historia.

  1. 1. Stora och mäktiga sanningar : En studie av några populärvetenskapliga framställningar av Charles Darwins idéer i Sverige 1859-1909

    Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

    Författare :Jonatan Samuelsson; [2013]
    Nyckelord :darwin; 1859-1909; populärvetenskap; ludwik fleck; ny illustrerad tidning; verdandi; populärvetenskapens historia i sverige; populär biologi; populärbiologi; evolution; evolutionsteori; evolutionsteori historia; historia;

    Sammanfattning : Uppsatsen undersöker några svenska populärvetenskapliga framställningar av Darwins idéer under halvseklet efter publiceringen av On the origin of species. De publikationer som studeras mest ingående är Ny illustrerad tidning och Verdandis småskrifter. LÄS MER