Sökning: "evolutionsteori"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet evolutionsteori.

 1. 1. Evolutionsteorin : Har barndomsminnen ett överlevnadsvärde?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi; Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Kajsa Frisell; Birgitta Jakobsson; [2019]
  Nyckelord :Childhood memory; evolution theory; survival; qualitative study; negative memories; behaviors; Barndomsminne; evolutionsteori; överlevnad; kvalitativ studie; negativa minnen; beteenden;

  Sammanfattning : Forskning om det mänskliga minnet är omfattande och likaså forskning kring evolutionsteorin, men studier som undersöker hur människors barndomsminnen har påverkat deras beteenden och synsätt i vuxen ålder utifrån evolutionsteorin är mer sällsynta. Avsikten med den föreliggande studien var att bidra till att denna kunskapslucka fylls igen. LÄS MER

 2. 2. "För mig är valet gjort. Jag tror på framåtskridandet." Idéhistorisk analys av Clémence Royers olika förord till den franska översättningen av Darwins Origin of Species

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Moa Karlsson; [2017-01-11]
  Nyckelord :materialistisk monism; franska; socialdarwinism; översättning; förord; evolutionsteori;

  Sammanfattning : Royer motiverade, som hon själv sade, sin vilja att översätta Darwin med att hon i hans verk såg stöd till sina egna hypoteser. Det skulle visa sig att hennes hypoteser både var såpass kontroversiella att Darwin skulle avsluta samarbetet med Royer, och såpass gångbara att de säkrade hennes ställning som fransk vetenskapskvinna och darwinexpert i artonhundratalets Frankrike. LÄS MER

 3. 3. Stora och mäktiga sanningar : En studie av några populärvetenskapliga framställningar av Charles Darwins idéer i Sverige 1859-1909

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Jonatan Samuelsson; [2013]
  Nyckelord :darwin; 1859-1909; populärvetenskap; ludwik fleck; ny illustrerad tidning; verdandi; populärvetenskapens historia i sverige; populär biologi; populärbiologi; evolution; evolutionsteori; evolutionsteori historia; historia;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker några svenska populärvetenskapliga framställningar av Darwins idéer under halvseklet efter publiceringen av On the origin of species. De publikationer som studeras mest ingående är Ny illustrerad tidning och Verdandis småskrifter. LÄS MER

 4. 4. Reciprok egoism, skeptisk empirism och modern fysikalism : Titelförslag på några principer och diskurs kring dessas korrelation

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för kulturvetenskaper, KVA

  Författare :Jimmy Ulf Anti-Krister Bäcklund; [2013]
  Nyckelord :philosophy; ethics; metaphysics; physics; consciousness; cognition; evolution theory; ontology; epistemology; microexperientality; macroexperientality; game theory; physicalism; monism; determinism; filosofi; etik; metafysik; fysik; medvetande; kognition; evolutionsteori; ontologi; epistemologi; mikroexperientalitet; makroexperientalitet; spelteori; fysikalism; monism; determinism;

  Sammanfattning : Denna essä är en ontologisk och epistemologisk undersökning av bland annat etiska och medvetandefilosofiska implikationer av en konsekvent fysikalistisk hållning. I detta kontrasteras mot en transcendentalistisk hållning, som den av T. M. Scanlon, den skeptiska empirismen av David Hume, reciprokt baserade moraliska system (e. LÄS MER

 5. 5. Undervisning av teorier kring livets uppkomst och evolution i ämnet biologi på grundskolans senare år och gymnasiet. : Kan misstolkning av läroplanerna  leda till konflikter kring undervisning om evolution?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Zoe Borg; [2013]
  Nyckelord :evolutionsteori; vetenskapsteori; konflikter kring evolutionslära;

  Sammanfattning : Recent studies indicate that teaching the theory of evolution in Swedish secondary schools is not as uncontroversial as expected considering that Sweden is often described as one of the World’s most secularzied countries. A recent study indicates that Swedish teachers have a varity of tactics to avoid coming in conflict with their students or even parents of students that believe they have a rightto dictate how evolution should be taught. LÄS MER