Sökning: "evolutionsteori"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet evolutionsteori.

 1. 1. Naturvistelse, ett hjärnstarkt alternativ för reducering av stress : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Caroline Ekbom Ågren; [2020]
  Nyckelord :stress; stressreducering; kognitiva funktionsnedsättningar; inre balans; anknytningsteori; riktad uppmärksamhet; meditation; evolutionsteori; stress reduction; cognitive impairment; inner balance; attachment theory; directed attention; meditation; evolutionary theory;

  Sammanfattning : Det rapporteras om en fortsatt ökning för individer som lider av stress och stressrelaterad psykisk ohälsa. Sambandet mellan den ökande urbaniseringen, samhällets ökande krav och den brutna kontakten med naturen omkring oss är slående. LÄS MER

 2. 2. ERA: Evolution of Residual Architectures

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematik LTH

  Författare :Samuel Lundberg; [2020]
  Nyckelord :Neural Architecture Search; Automated Machine Learning; Black-box Optimization; Residual Networks; Convolutional Networks; Image Classification; Neuro-Evolutionary Computing; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This thesis investigates how well a neural architecture search can find competitive image classifiers on the CIFAR-10 data set with limited computational resources. Most work done on architecture search either uses vast computational resources or narrow and strongly informed space of possible solutions. LÄS MER

 3. 3. Låt oss vidga vår horisont: Eurocentriskt perspektiv i läroböcker i biologi

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Sima Nasizadeh; [2020]
  Nyckelord :multikulturell utbildning; eurocentriskt perspektiv i undervisning; läroboksanalys; Nature of Science NOS ;

  Sammanfattning : Det här arbetet är en undersökning om huruvida läroböcker i biologi och naturkunskap presenterar en multikulturell naturvetenskaplig utbildning. Analysen gjordes enligt hermeneutisk tolkning av läroböckernas innehåll. Den är utförd med ett multikulturellt perspektiv kontra ett eurocentriskt perspektiv. LÄS MER

 4. 4. Parkslide, från prydnad till invasiv

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Berivan Mirsa; [2020]
  Nyckelord :Parkslide; invasiva arter; biologisk mångfald; evolutionsteori; ekologi; globalisering;

  Sammanfattning : Enligt ArtDatabanken (2020) är parkslide en invasiv främmande art i den svenska naturensom hotar den biologiska mångfalden lokalt i södra och mellersta delen av landet. I studienges genom litteraturöversikt och semistrukturerade intervju en större förståelse kringparkslides egenskaper, tillväxt, etablering, spridning, inverkan på omgivningen, metoder somanvänds för att bekämpa den och vad som kan komma att bli framtida utmaningar. LÄS MER

 5. 5. Evolutionsteorin : Har barndomsminnen ett överlevnadsvärde?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi; Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Kajsa Frisell; Birgitta Jakobsson; [2019]
  Nyckelord :Childhood memory; evolution theory; survival; qualitative study; negative memories; behaviors; Barndomsminne; evolutionsteori; överlevnad; kvalitativ studie; negativa minnen; beteenden;

  Sammanfattning : Forskning om det mänskliga minnet är omfattande och likaså forskning kring evolutionsteorin, men studier som undersöker hur människors barndomsminnen har påverkat deras beteenden och synsätt i vuxen ålder utifrån evolutionsteorin är mer sällsynta. Avsikten med den föreliggande studien var att bidra till att denna kunskapslucka fylls igen. LÄS MER