Sökning: "examenarbete"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade ordet examenarbete.

 1. 1. Hur framställs god matematikundervisning? : En jämförelse av aktuell förespråkad didaktik vid tre olika kurser för matematiklärare i Sverige och USA

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Tove Langlet; [2021]
  Nyckelord :mathematics didactics; mathematics teaching; teacher education; school mathematics; high school mathematics; discourse analysis; matematikdidaktik; matematikundervisning; lärarutbildning; skolmatematik; gymnasiematematik; diskursanalys;

  Sammanfattning : Skolmatematiken och matematikdidaktiken har under de senaste årtiondena genomgått en förändring från ett historiskt fokus på ren räkning och utantillkunskaper mot alltmer processorientering. Det pågår en aktiv debatt om hur framgångsrik dagens matematikundervisning egentligen är då de svenska elevernas resultat i internationella jämförelser så som PISA är inte lysande. LÄS MER

 2. 2. Multikriterieanalys av lättfyllnadsmaterial i väg : En fallstudie av Stadsgårdsleden

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Eira Östlin; [2021]
  Nyckelord :skumglas; cellplast; lättklinker; klimatpåverkan; vägbyggnad;

  Sammanfattning : Bygg-och fastighetssektorn står för en stor del av Sveriges klimatpåverkan. Av de material som används inom bygg-och anläggningssektorn utvinns en stor del från ändliga naturresurser, till exempel olja och berg. LÄS MER

 3. 3. Att vara chef i ideella organisationer : En kvalitativ studie om ledarskap, makt, värderingar och politisk styrning

  Magister-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

  Författare :Marie Antman; [2021]
  Nyckelord :Ideella organisationer; ledarskap;

  Sammanfattning : Den här studien har titeln: Att vara chef i ideella organisationer. Det är en kvalitativ studie som rör ledares uppgifter i organisationer som präglas av värderingar, makt och politiskstyrning. Studien är gjord av mig, Marie Antman, som examenarbete på Högskolan Väst inom ramen för kursen Magisterprogram i ledarskap vårterminen 2021. LÄS MER

 4. 4. Tillsammans - att rita en skola från barnets egna perspektiv

  Master-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Ida Larsson; [2021]
  Nyckelord :School; Stockholm; children; children rights; architecture;

  Sammanfattning : När barnkonventionen blev till lag i Sverige den 1:a januari 2020 blev jag intresserad av hur konventionen kan implementeras inom arkitektur och mer specifikt vilken inverkan den kan ha på utvecklingen av de fysiska miljöer och designprocesser som rör barn. Barnkonventionen grundades år 1980 av FN och för att sammanfatta dess innehåll introducerade den en syn på barn som kompetenta och handlingskraftiga individer och sociala medborgare. LÄS MER

 5. 5. Hur kommer elbilar påverka bullernivån i framtiden!

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Oudah Hayder; Nabil Basim; Desm Ali; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Buller är ett problem i många miljöer, framför allt från bil- och lastbilstrafik inom städer. För att få tillåtelse att bygga finns bullerkrav i Trafikbullerförordningen för att boendekvalitéten inte ska påverkas negativt. LÄS MER