Sökning: "examensarbete ämneslärare svenska"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden examensarbete ämneslärare svenska.

 1. 1. Flipped Classroom och Digitala Materiel : En Karaktärisering av Tre Naturvetenskapliga Ämneslärares Användning av Digitala Hjälpmedel

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för fysik och elektroteknik (IFE)

  Författare :Victor Galeano; [2018]
  Nyckelord :didactics; physics; flipped classroom; ICT; technology; digital tools; didaktik; fysik; flippade klassrummet; IKT; IT; teknologi; digitala hjälpmedel; SAMR;

  Sammanfattning : IT- och IKT-kompetens utgör en stor del av såväl internationell som svensk utbildningsforskning och enda sedan 60-talet har regeringen gjort satsningar med ändamål att förbättra lärares och elevers kompetens inom dessa områden. Den internationella strävan är att läroplaner införlivar mål för förbättrad IT- och IKT-kompetens, för att förbereda elever inför en arbetsmarknad som alltmer kräver teknologiska kompetenser. LÄS MER

 2. 2. Lärares upplevelse av inkludering – av elever i behov av språkligt stöd i undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Marianne Ainalem; [2017]
  Nyckelord :En skola för alla; inkludering; delaktighet; språkligt stöd i undervisningen; sociokulturell teori; specialpedagogiska perspektiv;

  Sammanfattning : --Syfte och frågeställningar--Detta examensarbete syftar till att belysa lärares uppfattning om begreppet inkludering samt deras upplevelse och deras förutsättningar att arbeta med inkluderande undervisning med elever som är i behov av språkligt stöd i undervisningen.--Teoretisk förankring--Studiens teoretiska ansats utgår från Vygotskijs sociokulturella perspektiv, vilken belyser betydelsen av samspel mellan lärare och elev. LÄS MER

 3. 3. Studiehandledning på förstaspråk: ett stöd för flerspråkiga elever

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Arij Abdul Rahman; [2016]
  Nyckelord :Flerspråkighet; Studiehandledning; Modersmål; Förstaspråk; Arij; Abdul Rahman; Språkutveckling; Kunskapsutveckling; Socialt samspel; Lärarutbildning; Examensarbete;

  Sammanfattning : Dagens skola möter en stor del elever med utländsk bakgrund som sedan tidigare har med sig annat språk, andra erfarenheter och andra kunskaper än vad övriga eleverna har när de kommer in i den svenska skolan. En del av de här eleverna klarar inte skolans mål och uppnår inte kunskapskraven som ska uppnås i kunskapsmålen enligt läroplanen. LÄS MER

 4. 4. Främjande av en samverkan mellan programgemensamma och gymnasiegemensamma ämnen på yrkesprogrammen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Cecilia Sundin; [2014]
  Nyckelord :ämnesövergripande samverkan; yrkesprogram; programgemensamma ämnen; gymnasiegemensamma ämnen;

  Sammanfattning : Detta examensarbete presenterar hur gymnasielärare upplever ett ämnesövergripande samarbete som inbegriper undervisning med elever som har svenska som sitt första språk och elever som har svenska som sitta andraspråk. Ämneslärare på två gymnasieskolor delar med sig av sina reflektioner kring detta område. LÄS MER

 5. 5. Gamla pedagoger i den nya moderna skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Sigurd Johansson; [2008]
  Nyckelord :John Dewey; pedagogik; teoretisk utbildning; praktisk utbildning;

  Sammanfattning : Syftet med mitt examensarbete är att få förståelse för John Deweys pedagogik och dess nutida betydelse i relation till en grupp lärares uppfattning om pedagogik, undervisning och demokrati. Syftet är också att utröna huruvida yrkeslärare och ämneslärare skiljer sig åt i dessa av-seenden. LÄS MER