Sökning: "examensarbete ämnet svenska"

Visar resultat 1 - 5 av 154 uppsatser innehållade orden examensarbete ämnet svenska.

 1. 1. Addisonkris hos hund : monitorering och omvårdnad av intensivvårdspatienten

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Jennifer Johansson; Michelle Larsson; [2020]
  Nyckelord :addisonkris; hund; hypoadrenokorticism; intensivvårdsavdelning; djursjukskötare; monitorering; djuromvårdnad;

  Sammanfattning : Addisonkris hos hund är en livshotande komplikation av den endokrina sjukdomen hypoadrenokorticism och kan leda till att hunden hamnar i en hypovolemisk och kardiovaskulär chock. En patient i Addisonkris är i behov av omfattande omvårdnad och noga monitorering. LÄS MER

 2. 2. Svenska aktiemarknadens reaktion vid tillkännagivandet av ett VD-byte : En kvantitativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Nisha Khan; Samsam Farah; [2020]
  Nyckelord :CEO turnover; eventstudy; insider CEO; outsider CEO; EMH; VD-byte; eventstudie; insider-och outsider VD; EMH;

  Sammanfattning : Titel: Svenska aktiemarknadens reaktion vid tillkännagivandet av ett VD-byte: En kvantitativ studie. Nivå: Examensarbete på Grundnivå (Kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi. Författare: Nisha Khan & Samsam Mohamed Farah Handledare: Peter Lindberg. LÄS MER

 3. 3. "Din tes ska inte vara luddig". En granskning av skrivande i ett läromedel för svenska på gymnasiet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Hanna Jakobsson; Sandra Nyman; [2020]
  Nyckelord :funktionell grammatik; gymnasiet; läromedel; metaspråk; skrivande; svenska; svenskämnet;

  Sammanfattning : Vi är av uppfattningen att elevers skrivande kan vara ett verktyg för lärande och personlig utveckling, men att det då krävs en språklig medvetenhet. För att kunna skapa denna språkliga medvetenhet hos eleverna krävs ett funktionellt förhållningssätt till skrivandet samt en metaspråklig förmåga. LÄS MER

 4. 4. Anläggningsförrättningar av kommunalt förvaltade enskilda vägar : Väghållningens påverkan vid övergång från kommunal till enskild förvaltning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Robert Antman; Ivan Eriksson-Asp; [2020]
  Nyckelord :Private roads; Facility procedure; Road maintenance; Joint property management association; Municipality; Enskilda vägar; Anläggningsförrättning; Väghållning; Samfällighetsförening; Kommun;

  Sammanfattning : Denna studie utgör ett examensarbete på kandidatnivå vid Lantmätarprogrammet med ekonomisk/juridisk inriktning på Högskolan i Gävle.  Kommuner i Sverige förvaltar och bekostar väghållningen av enskilda vägar frivilligt, trots att det ansvaret egentligen ska vara ålagt fastighetsägarna. LÄS MER

 5. 5. Kodväxling i det flerspråkiga engelskklassrummet : En kvalitativ studie rörandehögstadielärares kodväxling

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Mona Motiei; [2020]
  Nyckelord :kodväxling; engelskundervisning; högstadiet; flerspråkigt klassrum;

  Sammanfattning : Kodväxling, en term som beskriver fenomenet när det i ett samtal eller inom en mening som yttras sker en växling mellan olika språk, är vanligt förekommande i bland annat klassrum där engelsk språkundervisning sker. Både elever och lärare kodväxlar när de talar och kodväxling är något som forskare har börjat undersöka närmare. LÄS MER