Sökning: "examensarbete BTH fysisk planering"

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser innehållade orden examensarbete BTH fysisk planering.

 1. 1. Social hållbarhet i planeringsprocessen : En undersökning om synsätt och utrymme

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Manda Bensköld; [2021]
  Nyckelord :Social hållbarhet; planeringsprocess; marginalisering; synsätt; makt;

  Sammanfattning : Denna studie är gjord som ett examensarbete inom Masterprogrammet i strategisk fysisk planering på Blekinge Tekniska Högskola under våren 2021. Hållbarhet diskuteras såväl globalt som lokalt och frågor om hållbar utveckling har fått allt mer uppmärksamhet senaste åren. LÄS MER

 2. 2. Den gröna markens marginalisering : En diskursanalys av omförhandlade konstruktioner av välfärdens landskap

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Alva Zalar; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie är gjord som ett examensarbete inom Masterprogrammet i stadsplanering på Blekinge Tekniska Högskola under våren 2019. Det finns en större mängd forskning som resonerar kring nya entreprenörsurbanistiska ideal som sätter både planeringen som verksamhet och staden i ett nytt sammanhang. LÄS MER

 3. 3. Hur skapar man en funktionsintegrerad miljö? : Är den alltid önskvärd?

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Nina Hannula; [2015]
  Nyckelord :funktionsseparering; funktionsintegrering; Värnanmo;

  Sammanfattning : Samhällsplaneringen har under lång tid styrts av separering mellan olika samhällsfunktioner för att undvika konflikter. En tydlig separering som har ägt rum är funktionssepareringen mellan arbetsplatser och bostäder. LÄS MER

 4. 4. Blandstaden som planeringsideal : En ny positiv stadsutveckling?

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Anton Lindström; [2015]
  Nyckelord :Blandstad; funktionsblandning; planering; stadsplanering; planeringsideal; bebyggelseblandning; blandade upplåtelseformer; segregation; integration; tankefigur; institutionalisering; kognitiv dissonans; spårbundenhet;

  Sammanfattning : Detta examensarbete på masternivå i Fysisk Planering är en kvalitativ studie som genom innehållsanalys och tematisering undersöker blandstaden som planeringsideal utifrån de anspråk som görs gällande problemlösning. Studien innefattar en presentation av praktikdiskurs, teori och empiri i form av kommunala översiktsplaner vilket studeras utifrån institutionalisering genom tankefigurer, spårbundenhet och kognitiv dissonans. LÄS MER

 5. 5. Strandskyddslagstiftningen : Kommunal tätortsutveckling i konflikt med strandskyddets syften

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Katja Saranka; [2015]
  Nyckelord :Strandskydd; Kommunal tätortsutveckling; Särskilda skäl;

  Sammanfattning : De svenska stränderna och de strandnära områdena utgör i många avseenden en värdefull miljö för allmänheten. I Sverige skyddas sådana områden i lag, strandskyddslagstiftningen, där den senaste mer omfattande lagändringen ägde rum 2009-2010. LÄS MER