Sökning: "examensarbete IDA"

Visar resultat 1 - 5 av 150 uppsatser innehållade orden examensarbete IDA.

 1. 1. User Interface Design for Promoting Wellness : An Application User Interface with a Focus on Usability and Encouragement of Physical Activity

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Ida Nyman; Malin Norén; [2021]
  Nyckelord :Industrial design engineering; user experience; user interface; usability; nudging; motivation; workout application; Teknisk design; användarupplevelse; användargränssnitt; användbarhet; nudging; motivation; träningsapplikation;

  Sammanfattning :   Good health amongst employees is essential for an organization, and it is well known that exercise and daily movement have an enormous impact on our health. Physical activity can decrease sick leave and give the employees more energy for their work. LÄS MER

 2. 2. Digitala läromedel i grundskolan – analys ur ett design och innehållsperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Ida Andersson; Jennie Edinge; [2020]
  Nyckelord :design; digitala läromedel; grundskolan; innehåll; LGR11; lågstadiet; svenskämnet;

  Sammanfattning : Genom vårt examensarbete undersöker vi digitala läromedel i ämnet svenska i årskurs 3. Syftet bakom är att med hjälp av teorier och tidigare forskning besvara frågorna; Vilka aspekter av svenskämnet tas upp och fokuseras i läromedlet och hur förhåller de sig till kursplanen i svenskämnet för årskurs F-3? och Hur synliggörs svenskinnehållet genom det digitala läromedlets design? Metoden vi har använt oss av är tematisk analys. LÄS MER

 3. 3. Gynnas konkurrerande jordbrukare av samarbete?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lovisa Niilekselä; Ida Sundström; Ellen Traung; Denis Larsson; [2020]
  Nyckelord :Cooperation; Competition; Agriculture; members; Co-opetition and cooperatives.; Agriculture and Food Sciences;

  Sammanfattning : ABSTRACT Title: Do competing farmers benefit from cooperation? Seminar date: 2020-01-17 Course: FEKH19, Business Administration: Bachelor Degree Project in Strategic Management Undergraduate Level. Authors: Denis Larsson, Lovisa Niilekselä, Ida Sundström and Ellen Traung Advisor: Magnus Johansson. LÄS MER

 4. 4. Designkoncept för transport av hund. En lösning för att ta med hunden på cykelturen.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktutveckling

  Författare :Ida Sandberg; Maria Stark; [2020]
  Nyckelord :Sidovagn; Thule; Användarcentrerat; Hund; Cykel; Designkoncept; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Cykeln har blivit ett allt vanligare transportmedel i Sverige. Som en följd av detta kommer nya lösningar och metoder krävas för att cykeln ska kunna ersätta bilen, exempelvis som vid till transport av husdjur. LÄS MER

 5. 5. Fängsla oss annars Zzzz... : En kvalitativ studie om hur generation Z föredrar att arbetsgivare arbetar med intern employer branding

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Ida Andersson; Nellie Lindéen; [2020]
  Nyckelord :Generation Z; Employer branding; Intern employer branding; Generation Z; Employer branding; Intern employer branding;

  Sammanfattning : Titel: Fängsla oss annars Zzzz… Författare: Nellie Lindéen och Ida Andersson Institution: Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan  Program: Human Resource Management  Kurs: Företagsekonomi III – Organisation, Examensarbete  Handledare: Jasmina Beharic  Examinator: Mikael Lundgren Problemformulering: Hur föredrar medarbetare tillhörande generation Z att arbetsgivare arbetar med intern employer branding för att generationen ska vilja stanna i en organisation?                     Syfte: Syftet med studien är att öka förståelsen för hur arbetsgivare kan arbeta med intern employer branding för att få medarbetare tillhörande generation Z att vilja stanna i organisationen. Vår förhoppning är att arbetsgivare med hjälp av studien ska kunna öka sina teoretiska kunskaper om alternativa sätt att arbeta med generation Z för att senare kunna applicera dessa kunskaper i praktiken. LÄS MER