Sökning: "examensarbete LOU"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden examensarbete LOU.

 1. 1. Att underlätta orientering i mörka utställningsrum : En studie i museimiljö

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Elin Toresson; Gunnarson Anton; [2018]
  Nyckelord :Museum; lighting; guidance; Visual Objective Theory; exhibition; light sensitive objects.; Museum; belysning; orientering; Visual Objective Theory; utställning; ljuskänsliga föremål;

  Sammanfattning : Denna studie är ett examensarbete som utförs som en del av utbildningen Produktutveckling med inriktning ljusdesign under våren 2018 vid Jönköpings Tekniska Högskola. Studien gjordes för att undersöka hur belysning kan underlätta orientering i mörka utställningsrum, utan att negativt påverka den upplevda atmosfären samtidigt som utställningsföremålen är i fokus för besökarna. LÄS MER

 2. 2. Kartläggning av upphandlingsprocessen inom vatten- och avloppsbranschen – användning av livscykelkostnader i processen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Stefan Carlsson; [2015]
  Nyckelord :Life cycle costs; LCC; decision process; water and wastewater trade; procurement; Livscykelkostnad; LCC; beslutsprocess; VA-branschen; LOU;

  Sammanfattning : Syftet med offentlig upphandling är att konkurrensutsätta marknader och skapa bästa möjligaaffär för de offentliga medel som den upphandlande myndigheten har till sitt förfogande.Offentlig upphandling ska ske med långsiktigt perspektiv och det finns verktyg för att tillse attett långsiktigt synsätt erhålls. LÄS MER

 3. 3. Transaktionskostnader vid Offentlig Upphandling

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elinor Magnusson; Saskia Grant; Isabelle Hvid; Andreas Nilsson; [2015]
  Nyckelord :Transaktionskostnader; Offentlig upphandling; Relationsspecifika investeringar; Inkompletta kontrakt; Sökkostnader; Kontraktskostnader; Kontrollkostnader; Business and Economics;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Examensarbetets titel: Transaktionskostnader vid offentlig upphandling Seminariedatum: 2015-06-04 Ämne/kurs: FEKH19, Företagsekonomi: Examensarbete i Strategic Management på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Saskia Grant, Isabelle Hvid, Elinor Magnusson och Andreas Nilsson Handledare: Anna Thomasson Nyckelord: Transaktionskostnader, Offentlig upphandling, Relationsspecifika investeringar, Inkompletta kontrakt, Sökkostnader, Kontraktskostnader, Kontrollkostnader Syfte: Studiens syfte är att undersöka vilka transaktionskostnader, i relationen mellan privat aktör och offentlig sektor, som påverkar den offentliga sektorns val av leverantör vid offentlig upphandling. Metod: Via en abduktiv ansats genomfördes en fallstudie där ett specifikt fall, relationen mellan Mätstickan och Region Skåne, tjänade som ett konkret exempel på den komplexitet i relationen studien önskade belysa. LÄS MER

 4. 4. Leverantörs vilseledande vid offentlig upphandling - Tänkbara straffrättsliga, offentligrättsliga och civilrättsliga remedier

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Magnus Isaksson; [2015]
  Nyckelord :Law and Political Science;

  Sammanfattning : Occasionally when a contracting authority is about to award a public contract or conclude a framework agreement with a supplier, the supplier somehow misleads the contracting authority in order to receive the public contract or the framework agreement. Due to the rigorous regulatory system that distinguish public procurement one can expect the misleading to be a problem of greater importance than in B2B-relationships. LÄS MER

 5. 5. Process för byggservice : Att möta beställarens förväntningar

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Kristoffer Eriksson; Riad Yousef; [2014]
  Nyckelord :building services; processes; trust; communication; the public procurement act; client satisfaction; byggservice; processer; tillit; kommunikation; lagen om offentligupphandling; LOU; kundnöjdhet;

  Sammanfattning : Dipart Entreprenad AB har ett affärsområde som är specialiserat på byggservice och det är verkligen något som de satsar på. Byggserviceverksamhet är något som många företag ute i den svenska byggbranschen håller på med, men i olika stor uträckning och med skillnad i kvalité på utfört arbete. LÄS MER