Sökning: "examensarbete Samhällskunskap"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden examensarbete Samhällskunskap.

 1. 1. “[I]ngen pallar ju anteckna med papper och penna” - En intervjustudie om digitala eller analoga anteckningar i den digitaliserade svenska skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Olivia Borring; Alice Hörnestig; [2020]
  Nyckelord :Digitala anteckningar; Fenomenografi; Gymnasieskolan; Papper och penna; Samhällskunskap; Undervisningstempo;

  Sammanfattning : Detta examensarbete ämnar till att svara på frågeställningen: Vilka problem och möjligheter upplever gymnasieelever i samhällsorienterande ämnen, i Malmö, att det finns med att föra anteckningar med hjälp av digitala verktyg jämfört med papper och penna? Motivering till valet av frågeställningen bygger på ett intresse av att se vilka konsekvenser digitalisering av den svenska skolan kan leda till i allmänhet och för anteckningar och lärande i synnerhet. Vår teoretiska förankring och vår metod grundar sig i fenomenografi som synliggör upplevelser av fenomen. LÄS MER

 2. 2. Demokratiuppdragets om, genom och för demokrati: En läromedelsanalys

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Erica Sjöholm; Sabina Engstrand; [2020]
  Nyckelord :Demokratiuppdraget; Läromedel; Läroplan; Samhällskunskap;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete har varit att undersöka hur demokratiuppdraget uttrycks i läromedel för samhällskunskap i årskurs 4-6. Vi har undersökt huruvida några olika läromedel tillsammans med lärarhandledning kan bistå lärare i arbetet med det demokratiska uppdraget. LÄS MER

 3. 3. Att bli en aktivt politisk deltagare i samhället via FN-rollspel: En kvalitativ studie om svenska gymnasieelevers uppfattningar av FN-rollspel och aktivt politiskt deltagande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Clara Zhong Bergander; [2020]
  Nyckelord :Biesta; Demokrati; Demokratisk kompetens; Demokratimodeller; Deltagardemokrati; FN; Gymnasieskola; Rollspel; Kvalificering; Politiskt deltagande; Samhällskunskap; Socialisation; Subjektifiering;

  Sammanfattning : Detta examensarbete syftar till att öka kunskapen och förståelsen för hur gymnasieelever upplever att deras demokratiska kompetens, i form av aktivt politiskt deltagande, påverkas genom deltagande i FN-rollspel inom samhällskunskapsundervisningen. Studien vill således utröna på vilket sätt samhällskunskapsundervisningen och FN-rollspel förmår förmedla kunskaper, dels om men även i demokratisk kompetens i form av aktivt politiskt deltagande. LÄS MER

 4. 4. Interkulturell undervisning i kulturellt heterogena och homogena högstadieskolor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Vladimir Ilic; [2020]
  Nyckelord :Interkulturell undervisning; interkulturell kompetens; interkulturell pedagogik; samhällskunskap.;

  Sammanfattning : I detta examensarbete undersöks hur lärare i samhällskunskap arbetar med interkulturellundervisning i kulturellt homogena respektive heterogena högstadieskolor. Fem lärare pålika många skolor har intervjuats. LÄS MER

 5. 5. Yrkeselevers uppfattningar av ämnet samhällskunskap : En fenomenografisk analys av yrkeselevers uppfattningar av samhällskunskap på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Carolina Holstensson; [2019]
  Nyckelord :elever; samhällskunskap; gymnasieskola; yrkesprogram; fenomenografi;

  Sammanfattning : Kursen samhällskunskap 1a1 är obligatorisk att läsa på gymnasiet oavsett vilket program man läser. Dock är yrkeselever mindre intresserade av att läsa samhällskunskap och har även sämre betyg i ämnet jämfört med elever på studieförberedande program. LÄS MER