Sökning: "examensarbete Samhällskunskap"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden examensarbete Samhällskunskap.

 1. 1. Fenomenet kring pojkars underprestation i skolan : En observationsstudie om hur sociokulturella och biologiska faktorer kan påverka pojkar och deras skolresultat

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Johanna Persson Andresen; Colin Möllestam; [2022]
  Nyckelord :antipluggkultur; hegemonisk maskulinitet; homosocialitet; maskulinitet; samhällskunskap;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete har varit att redogöra för tänkbara orsaker bakom antipluggkultur och pojkars underprestation i skolan. Studien har en teoretisk förankring då teorier kring genus och biologi applicerats på resultatet. LÄS MER

 2. 2. Den internationella samhällskunskapsboken : En tematisk läromedelsanalys av hur internationella relationer framställs i olika samhällskunskapsböcker

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Johan Isacsson; [2022]
  Nyckelord :controversial issues; internationella relationer; didaktik;

  Sammanfattning : Syftet med det här examensarbetet är att belysa, undersöka och försöka förklara hur internationella relationer framställs i olika samhällskunskapsböcker under två olika tidsperioder. Syftet är samhällskunskapsdidaktiskt eftersom det är meningen att läromedlet samhällskunskapsboken ska spegla samhället och den värld vi lever i under en viss tidsperiod. LÄS MER

 3. 3. Närområdesstudier och utomhuspedagogik i samhällskunskapsundervisningen : På vilka sätt kan lokalsamhället användas för årskurs fyra till sex?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet

  Författare :Fredrik Olsson; [2021]
  Nyckelord :Outdoor education; neighborhood studies; civics teaching; teachers´ experiences; location affiliation; nature and forest school; city studies and study visits; Utomhuspedagogik; närområdesstudier; samhällskunskapsundervisning; lärares erfarenheter; platstillhörighet; natur- och skogsskola; stadsstudier och studiebesök;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete har varit att undersöka vilken betydelse närområdesstudier ochutomhuspedagogisk undervisning knuten till lokalsamhället har för lärare i samhällskunskap,att skapa variation i undervisningen och om samt hur lärare använder närområdet i sinundervisning i årskurs 4–6. Det finns tidigare forskning kring främst natur- och äventyrsinriktadutomhuspedagogik som fokuserar på yngre elever, men mindre kring närområdesstudier,studiebesök och besök från samhället, för ämnet samhällskunskap. LÄS MER

 4. 4. Mänskliga rättigheter i läroböcker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Olivia Jansson; [2021]
  Nyckelord :gymnasieskolan; läroböcker; mänskliga rättigheter; samhällskunskap;

  Sammanfattning : Detta examensarbete undersöker hur mänskliga rättigheter framställs i läroböcker riktade till samhällskunskapskurser på gymnasienivå. Detta görs genom Marie-Bénédicte Dembours teori gällande perspektiv av mänskliga rättigheter. Metoden som används är en kvalitativ innehållsanalys. LÄS MER

 5. 5. “[I]ngen pallar ju anteckna med papper och penna” - En intervjustudie om digitala eller analoga anteckningar i den digitaliserade svenska skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Olivia Borring; Alice Hörnestig; [2020]
  Nyckelord :Digitala anteckningar; Fenomenografi; Gymnasieskolan; Papper och penna; Samhällskunskap; Undervisningstempo;

  Sammanfattning : Detta examensarbete ämnar till att svara på frågeställningen: Vilka problem och möjligheter upplever gymnasieelever i samhällsorienterande ämnen, i Malmö, att det finns med att föra anteckningar med hjälp av digitala verktyg jämfört med papper och penna? Motivering till valet av frågeställningen bygger på ett intresse av att se vilka konsekvenser digitalisering av den svenska skolan kan leda till i allmänhet och för anteckningar och lärande i synnerhet. Vår teoretiska förankring och vår metod grundar sig i fenomenografi som synliggör upplevelser av fenomen. LÄS MER