Sökning: "examensarbete Samhällskunskap"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden examensarbete Samhällskunskap.

 1. 1. Kritiskt tänkande i samhällskunskap : Didaktiska överväganden i undervisning av gymnasieelever

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Per Olsberg; [2023]
  Nyckelord :Kritiskt tänkande; didaktik; samhällskunskap; gymnasiet;

  Sammanfattning : Föreliggande examensarbete är en litteraturstudie av aktuell forskning med syfte att undersöka vilka didaktiska överväganden i undervisning kan hjälpa gymnasieelever att utveckla kritiskt tänkande i samhällskunskap. Forskningsstudier analyseras med hjälp av de didaktiska begreppen ledarskap, öppet klassrumsklimat, innehåll, elevintresse och stödstrukturer. LÄS MER

 2. 2. Hur ter sig teknikämnet i en slöjdsal?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Dragana Tomic Karlsson; [2023]
  Nyckelord :technology; handicraft; discourse analysis; elementary school; curriculum; the physical environment; teknik; slöjd; diskursanalys; grundskolan; kursplan; den fysiska miljö.;

  Sammanfattning : I detta examensarbete undersöks hur teknikämnet ter sig när det undervisas i en slöjdsal sett utifrån aktörerna elever, lärare och Skolverket. Följande frågeställningar har formulerats inom ramen för denna studie:1. Hur framträder teknikämnet hos elever och hos lärare när undervisningen sker i en slöjdsal? 2. LÄS MER

 3. 3. "För att få vara någon annan en stund" : En undersökning om varför man ska läsa skönlitteratur i folkhögskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Anna Loyd; [2023]
  Nyckelord :Demokrati; didaktiska frågor; erfarenhetspedagogik; folkhögskola; legitimering; litteratursyn; skönlitteratur; svenskundervisning;

  Sammanfattning : Syftet med min undersökning är att ta reda på hur några lärare på X folkhögskola resonerar om varför man ska läsa skönlitteratur inom ramen för undervisningen i svenska och svenska som andraspråk, i folkhögskola. Att undersöka hur man kan legitimera arbete med skönlitteratur inom denna skolform, särskilt som skönlitteraturen numera utsätts för aldrig tidigare skådad konkurrens från andra medier efter den kulturella vändningen och det vidgade textbegreppets intåg på skolans område, är relevant. LÄS MER

 4. 4. Fenomenet kring pojkars underprestation i skolan : En observationsstudie om hur sociokulturella och biologiska faktorer kan påverka pojkar och deras skolresultat

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Johanna Persson Andresen; Colin Möllestam; [2022]
  Nyckelord :antipluggkultur; hegemonisk maskulinitet; homosocialitet; maskulinitet; samhällskunskap;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete har varit att redogöra för tänkbara orsaker bakom antipluggkultur och pojkars underprestation i skolan. Studien har en teoretisk förankring då teorier kring genus och biologi applicerats på resultatet. LÄS MER

 5. 5. Den internationella samhällskunskapsboken : En tematisk läromedelsanalys av hur internationella relationer framställs i olika samhällskunskapsböcker

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Johan Isacsson; [2022]
  Nyckelord :controversial issues; internationella relationer; didaktik;

  Sammanfattning : Syftet med det här examensarbetet är att belysa, undersöka och försöka förklara hur internationella relationer framställs i olika samhällskunskapsböcker under två olika tidsperioder. Syftet är samhällskunskapsdidaktiskt eftersom det är meningen att läromedlet samhällskunskapsboken ska spegla samhället och den värld vi lever i under en viss tidsperiod. LÄS MER