Sökning: "examensarbete beteendevetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade orden examensarbete beteendevetenskap.

 1. 1. Pedagogers erfarenheter av att undervisa elever som har språkstörning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Natalie Arvendal; [2019]
  Nyckelord :interventioner; riktat instruktionsstöd; samundervisning; språkstörning;

  Sammanfattning : Syftet med mitt examensarbete är att undersöka lärares erfarenheter av att arbeta med elever som har språkstörning samt hur de beskriver sina erfarenheter av det organisatoriska stödet kring att arbeta med dessa elever. Forskning visar att interventioner där man arbetar med både det muntliga och skriftliga lärandet samt riktat instruktionsstöd är en faktor som utvecklar elever med språkstörning positivt. LÄS MER

 2. 2. Läsbarhet för alla : Om anpassning av läromedelstext som ett medel för att öka tillgängligheten och stödja skolans kompenserande uppdrag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Magnus Johansson; [2019]
  Nyckelord :läsbarhet; läromedel; läsförståelse; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Detta examensarbete undersöker i vilken mån forskningsresultat om läsbarhet i läromedel har påverkat en läromedelstext som bearbetats med avseende just på läsbarhet. En utgångspunkt är att läromedel fungerar som ett slags ”dold läroplan” och därför har stor påverkan på skolans praktik. LÄS MER

 3. 3. Autism, yrkesutbildning och vägen mot anställningsbarhet : En studie av yrkeslärares upplevelser av elever med autismspektrumtillstånd på gymnasieskolans yrkesprogram

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Maria Nyström; [2018]
  Nyckelord :Specialpedagogik; yrkeslärare; yrkesprogram; autismspektrumtillstånd; autism;

  Sammanfattning : Abstract Syftet med detta examensarbete är att belysa den variation i uppfattningar och upplevelser av undervisningen som finns bland yrkeslärare, vilka undervisar elever med någon form av autismspektrumtillstånd vid gymnasiets nationella yrkesprogram. Hur upplever de sitt arbete, vilka kunskaper om autism har de, och hur ser de på anställningsbarhet som ett begrepp. LÄS MER

 4. 4. Man trollar med knäna och väcker inte den björn som sover : Några lärares syn på extra anpassningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Elisabeth Wrang; [2017]
  Nyckelord :additional adjustments; general advice; thematic analysis; support and special need educators; extra anpassningar; allmänna råd; tematisk analys; stödverksamhet och specialpedagog;

  Sammanfattning : Lagen om extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram trädde i kraft den 1 juli 2014. Denna lag påverkade all personal från förskola till gymnasium och till sin hjälp fick skolorna allmänna råd från Skolverket med kommentarer om hur arbetet med extra anpassningar ska utföras. LÄS MER

 5. 5. "...tidiga insatser borde löna sig sen..." : En kvalitativ studie av matematikundervisning i förskoleklass

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Marie Svensson; [2017]
  Nyckelord :Förskoleklass; matematikundervisning; tidiga insatser; styrdokument; taluppfattning;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att synliggöra och beskriva matematikundervisningen i förskoleklassen. Förskoleklassen har fram tills juli-16 saknat tydliga riktlinjer för sin undervisning vilket har inneburit att undervisningen vilar på enskilda pedagogers engagemang och drivkraft. LÄS MER