Sökning: "examensarbete byggkonstruktion"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden examensarbete byggkonstruktion.

 1. 1. Metodik för kvantifiering av läckage genom fyllningsdammar

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och -produktion

  Författare :Erik Johansson; [2018]
  Nyckelord :Fyllningsdammar; inpumpningsförsök; läckagemätning; mätöverfall;

  Sammanfattning : Fyllningsdammar har ett naturligt läckage genom dammen på grund av dess uppbyggnad av jord- och stenmaterial som har en viss genomsläpplighet. I RIDAS finns krav att läckaget skall övervakas nedströms fyllningsdammar för att upptäcka långsamtgående förändringar av läckagets storlek. LÄS MER

 2. 2. Framgångsfaktorer för räddningstjänstens operativa arbete vid brand i bostad

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand; Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand

  Författare :Kerstin Snefuglli Sondell; Hampus Korpinen; [2017]
  Nyckelord :Choice of method; decisions; effcient oeration; rescue sevice; knowledge exchange; residential fires; qualitative study; success factors; successful operation; Beslut; brand i bostad; effektiv insats; framgångsfaktor; kunskapsåterföring; kvalitativ studie; lyckad insats; metodval; räddning;

  Sammanfattning : Bränder som innefattar många drabbade eller ger stor förstörelse är oftast de som blir mest omtalade. Efter händelsen sker ett omfattande utredningsarbete för att förelägga hur det som inte fick hända kunde ske. Utredningen beskriver även räddningstjänstens val av metod och taktik för att kunna nyttja detta för framtida insatser. LÄS MER