Sökning: "examensarbete coca cola"

Hittade 1 uppsats innehållade orden examensarbete coca cola.

  1. 1. En undersökning av fluktuationer av BOD7 i industriavloppet hos Coca-Cola Enterprises anläggning i Sverige

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemivetenskap (CHE)

    Författare :Andreas Bainetas Rosendahl; [2016]
    Nyckelord :BOD7; CODcr; avloppshantering; Coca-Cola; socker;

    Sammanfattning : Stockholm Vatten har sedan januari 2014 infört en avgift på biokemiskt syreförbrukande ämnen (BOD) som släpps ut av industriella processer. Obehandlat kan BOD ha syretärande effekter på recipienten och således påverka akvatiskt liv om mottagaren är en sjö eller ett vattendrag. LÄS MER