Sökning: "examensarbete digitala media"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden examensarbete digitala media.

 1. 1. Bergmans spelifierade landskap : Interaktioner mellan det digitala och det rumsliga, där användarens intressen, drivkrafter och motiv ingår i spelet.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Martina Antonino; [2020]
  Nyckelord :exhibition design; digitalization; gamification; information design; spatial design; utställningsdesign; digitalisering; spelifiering; informationsdesign; rumslig gestaltning; gamification;

  Sammanfattning : This is a thesis in information design focusing on spatial design. This project is a collaboration with visitor center Bergmancenter on Fårö, who has asked for an interactive aspect to their permanent exhibition Fårö – Ingmar Bergman’s Filmic landscape. Bergmancenter is open for the public during the summer season, May to September. LÄS MER

 2. 2. Genusrepresentation i Battlefield V – En kritisk diskursanalys av digitala nyhetsartiklar

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Maria Olson; [2020]
  Nyckelord :kritisk diskursanalys; Battlefield V; Genus; Nyhetsartiklar; Makt; ideologi; hegemoni;

  Sammanfattning : Rubrik: Genusrepresentation i Battlefield V – En kritisk diskursanalys av digitala nyhetsartiklarFörfattare: Maria Olson Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap, 15 hp, Konst, kultur och kommunikation (K3), Fakulteten kultur och samhälle på Malmö universitet, Vårterminen 2020 Handledare: Per Möller Examinator: Tindra Thor Syftet med denna studie är att analysera debatten som inträffade kring den kvinnliga huvudpersonen i Battlefield V under utgivandet av spelets trailer 2018. Med hjälp av en kritisk diskursanalys fokusera på diskurser och genus samt de underliggande maktförhållanden som uttrycks i nyhetsartiklar men även vad detta innebär för den stora sociala praktiken. LÄS MER

 3. 3. Socialt samspel och IKT på fritidshemmet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :André Strålenek; Harun Elagöz; [2019]
  Nyckelord :IKT; Digitala verktyg; kommunikation; Fritidspedagoger; Samspel; Lärande;

  Sammanfattning : Syftet med vårt examensarbete har varit att ta reda på om det går att använda IKT (Informations- och kommunikationsteknik) för att främja elevers lärande, samspel och relationsskapande på fritidshemmet och vidare undersöka om fritidspedagogerna gör detta och i så fall vilka möjligheter och utmaningar de upplevt med IKT. Teorierna vi valde att utgå från var Thompsons social media-teori, Vygotskijs “sociokulturella teori”, Jonas Aspelins “relationell pedagogik” samt Staffan Selander och Eva Svärdemo-Åbergs “didaktiska designteoretiska perspektiv”. LÄS MER

 4. 4. Marknadsföringsetik - inte helt utan problematik

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elias Sovré; Rebecka Bäcklin; Frida Lindgren; [2019]
  Nyckelord :Etik; marknadsföring; digitala medier; traditionella medier; beslutsfattande; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Marknadsföringsetik - inte helt utan problematik - En kvalitativ studie om hur byråer i marknadsföringsbranschen hanterar etiskt beslutsfattande i traditionella och digitala medier. Seminariedatum: 2020-01-16 Ämne/kurs: FEKH29, Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Rebecka Bäcklin, Frida Lindgren, Elias Sovre Handledare: Burak Tunca Nyckelord: Etik, marknadsföring, digitala medier, traditionella medier, beslutsfattande Syfte: Studiens syfte är att undersöka vad byråer inom marknadsföringsbranschen tar hänsyn till vid etiskt beslutsfattande och hur det skiljer sig mellan traditionella och digitala medier. LÄS MER

 5. 5. Radio vs Spotify

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lukas Simonsson; Susanna Ström; Carolina Larsen; [2018]
  Nyckelord :Brand personality; A New Measure of Brand Personality; brand equity; Spotify; radio; media; secondary sources; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Radio vs Spotify - En studie om hur media, som sekundärkälla, påverkar varumärkespersonlighet Seminariedatum: 2018-05-31 Kursnamn: FEKH29 - Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Susanna Ström, Lukas Simonsson, Carolina Larsen Handledare: Oskar Christensson Nyckelord: Varumärkespersonlighet, A New Measure of Brand Personality, brand equity, Spotify, radio, media, sekundärkälla Syfte: Syftet med studien är att undersöka om det finns skillnader mellan hur ett varumärke uppfattas, beroende på om det exponeras i det traditionella mediet radio eller det digitala mediet Spotify med utgångspunkt i teorin “A New Measure of Brand Personality” av Geuens et al. (2009). LÄS MER