Sökning: "examensarbete elevinflytande"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade orden examensarbete elevinflytande.

 1. 1. Fritidslärarnas tolkning av det demokratiska uppdraget

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Niklas Jönsson; Martin Åkesson; [2020]
  Nyckelord :Delaktighet; Demokrati; Elevinflytande; Skendemokrati; Tolkning;

  Sammanfattning : Detta examensarbete handlar om vilka olika innebörder fritidslärares lägger i deras demokratiska uppdrag och hur de sedan utför det. Vi ville också undersöka om det finns några bakomliggande orsaker till att de olika fritidslärarna tolkar uppdragen annorlunda och vilka likheter samt skillnader det kan finnas mellan de olika fritidslärarnas svar. LÄS MER

 2. 2. Fritidshemmet som demokratisk arena: En studie om potentiella maktrelationer samt elevers möjligheter till inflytande inom ett demokratiprojekt

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Samuel Karlman; Anton Lindahl; [2019]
  Nyckelord :Fritidshem; Demokrati; Deliberativ demokrati; Elevinflytande; Disciplinär makt; Pastoral makt; Panoptikon;

  Sammanfattning : I detta examensarbete har potentiella maktrelationer samt elevers möjligheter till inflytande undersökts inom ramarna för ett demokratiprojekt på Enetorpsskolan (fiktivt namn). Demokratiprojektet är strukturerat på så vis att eleverna ena veckan skapar demokratiförslag, i form av aktiviteter, och veckan därpå verkställs det framröstade förslaget. LÄS MER

 3. 3. Elevdemokrati? Ja....vad betyder det?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Frida Garmer; Elin Nilsson; [2019]
  Nyckelord :elevdemokrati elevinflytande EPU elevplanerad undervisning svenskämnet svenskämnet som demokratiämne;

  Sammanfattning : Följande examensarbete fokuserar på frågan kring hur eleverna ska inkluderas i planering och genomförande av skolarbetet. Vi har valt att undersöka elevdemokrati i skolan generellt och i svenskämnet i synnerhet och belyser både rektors, lärares och elevernas perspektiv. LÄS MER

 4. 4. Fem lärares syn på elevinflytande och demokratiuppdraget -en kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Charlotta Persson; Freja Brynskog; [2019]
  Nyckelord :Elevinflytande; Demokratiuppdraget; SO; Förhållningssätt; Praktik; Yttre faktorer;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete har varit att undersöka hur lärare i årskurs 4-6 förhåller sig till elevinflytande och demokratiuppdraget i SO-undervisningen, och med utgångspunkt i lärarnas praktik skapa förståelse för hur de arbetar med detta. Att utveckla elevernas demokratiska kompetens är en stor del av SO-lärares uppdrag och ett område som ställer stora krav på deras egen kompetens. LÄS MER

 5. 5. Elevinflytande på fritids; en fråga om att få välja aktivitet? : elevperspektiv på inflytande i fritidshemsverksamheten

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Marie Jönsson; [2018]
  Nyckelord :Delaktighet; demokrati; elevinflytande; fritidshem; inflytande;

  Sammanfattning : Detta examensarbete handlar om elevers upplevelse av inflytande på fritidshemmet. Undersökningen syftar till att studera vilken uppfattning elever i fritidsverksamhet har om sitt inflytande i verksamheten och om de upplever att den förändrats eller ökat i förhållande till att de blivit äldre. LÄS MER