Sökning: "examensarbete entreprenörskap"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade orden examensarbete entreprenörskap.

 1. 1. Kärlek till anime - en tillräcklig reseorsak? : En kvalitativ studie om anime-fans motiv till att besöka anime-destinationer.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Linda Smedberg; [2019]
  Nyckelord :Anime tourism; anime; manga; travel motivations; landscapes; identity; destination marketing; Anime-turism; anime; manga; resemotiv; landskap; identitet; destinationsmarknadsföring;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Kärlek till anime – en tillräcklig reseorsak? En kvalitativ studie om anime-fans motiv till att besöka anime-destinationer Författare: Linda Smedberg Handledare: Jasmina Beharic Examinator: Hans Wessblad Ämne: Turismvetenskap III, examensarbete (kandidat) 15 HP, HT 18 Datum: 14/1–2019   Syfte och forskningsfråga Syftet med denna uppsats är att ge en förståelse till vilka resemotiv anime-fans har för att besöka en anime-destination. Uppsatsen förklarar vilka dessa resemotiv är. LÄS MER

 2. 2. Glasbubblan : En studie om kvinnliga ledare och deras avancemang i den svenska musikbranschen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Lisa Andersson; Alexandra Björn; Jennifer Stensson; [2018]
  Nyckelord :Obstacles; glass ceiling; unawareness; women; female; leadership; Hinder; glastaket; omedvetenhet; kvinnor; kvinnligt; ledarskap;

  Sammanfattning : Abstrakt Titel: Glasbubblan - En studie om kvinnliga ledare och deras avancemang i den svenska musikbranschen Författare: Lisa Andersson, Alexandra Björn och Jennifer Stensson Institution: Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan Program: Music & Event Management Kurs: Företagsekonomi III - Organisation, Examensarbete (kandidat) Handledare: Mathias Karlsson Examinator: Hans Wessblad Problemformulering: Vilka hinder upplever kvinnor på sin väg till de ledande positionerna inom den svenska musikbranschen? Syfte: Syftet med denna studie är att göra en kartläggning av vilka hinder kvinnliga ledare upplevt på sin väg uppåt i musikbranschen. Metod och teoretisk referensram: Rapporten består av en kvalitativ studie med en deduktiv ansats. LÄS MER

 3. 3. Gör er redo för generation Z! : Olika aspekter inom motivation för den nya arbetskraften

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Elina Olsson; Tilda Zerat; [2018]
  Nyckelord :Generation Z; motivation; ledarskap; motivationsfaktorer; organisationsutveckling; motiverande arbete; företagskultur; generationsskillnader; yngre generationer;

  Sammanfattning : Författare: Elina Olsson & Tilda Zerat Handledare: Hans Wessblad Examinator: Mikael Lundgren Kurs: Företagsekonomi III – organisation, examensarbete (kandidat), 15 hp, 2FE78E   Titel:                                                         Gör er redo för generation Z! – Olika aspekter inom motivation för den nya arbetskraften Problemformulering: Vad motiverar generation Z i arbetslivet? Syfte: Uppsatsens syfte är att kartlägga vad som motiverar generation Z i arbetslivet. Metod: Deduktiv ansats med en kvalitativ och fenomenografisk analys. LÄS MER

 4. 4. Faktorer i strategiskt samarbete : En studie av hur och varför Kungliga Djurgårdens intressenter samarbetar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Richard Bauer; [2018]
  Nyckelord :Intressent; Freeman; Covey; Axelrod; Binmore; vinn-vinna; synergi; spelteori; samarbete; samverka; nätverk;

  Sammanfattning : Samamnfattning Titel: Strategiskt samarbete. En studie av hur och varför Kungliga Djurgårdens intressenter samarbetar Författare: Richard Bauer Handledare: Leif Marcusson Examinator: Frederic Bill Kurs: 17HT-2FE95E-Företagsekonomi III - organisation, examensarbete (kandidat) 15hp Syfte och forskningsfrågor Studien syftar till att skapa förståelse för de orsakslogiska faktorer som skapar, upprätthåller samt utvecklar samarbete mellan intressenter. LÄS MER

 5. 5. VÄGEN FRÅN ANSTÄLLD TILL EGENFÖRETAGARE : En kvalitativ studie om brytpunkter i karriären

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Linnéa Liinanki; [2018]
  Nyckelord :brytpunkter; entreprenörskap; karriärutveckling; drivkrafter;

  Sammanfattning : Avsikten med detta examensarbete var att undersöka ur ett individperspektiv hur det kan vara att gå från att vara anställd till att starta eget. Genom kvalitativa forskningsintervjuer med företagsledare som har tidigare erfarenheter av att arbeta som anställda var syftet att undersöka de individuella drivkrafter som legat till grund för karriärbytet. LÄS MER