Sökning: "examensarbete förskolan barnskötare"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden examensarbete förskolan barnskötare.

 1. 1. ”Beroende på vad man läser för barnen så får de omedvetet in de här könsrollerna” : En undersökning om hur verksamma pedagoger i förskolan ser på att använda barnböcker för att motverka traditionella könsroller

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Didaktik; Högskolan i Gävle/Didaktik

  Författare :Frida Nordström; Maria Sandén; [2020]
  Nyckelord :Childrens books; preschool; gender; equality; conception of gender; gender patterns; norms; norm-breaking; Barnböcker; förskolan; genus; jämställdhet; könsföreställningar; könsmönster; normer; normbrytande;

  Sammanfattning : Förskolan har i uppdrag att aktivt arbeta för en jämställd verksamhet där alla barn får möjligheter att utveckla sin egen individ oberoende av könsuppfattningar. I läroplanen för förskolan skrivs också att barn ska få chans att ta till sig barnböcker och dess innehåll, uttrycka sig och utmana sitt tänkande (Skolverket, 2018). LÄS MER

 2. 2. Måltidens möjligheter - förskollärares tankar kring förskolans måltider

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Kristin Nielsen; My Nilsson; [2020]
  Nyckelord :måltid; rutinsituation; förskola; omsorg; lärande; undervisning; förhållningssätt;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur förskollärare hanterar och reflekterar över måltiden i förhållande till förskolans uppdrag då måltiden är en av förskolans mest tidskrävande och ständigt återkommande rutinsituationer. Studien uppkom utifrån att vi sett en avsaknad av reflektion och diskussion kring hur måltiden används i förskolan vid vår verksamhetsförlagda utbildning, samt utifrån vår yrkeserfarenhet som barnskötare. LÄS MER

 3. 3. Den undervisande barnboken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Emelie Gradinaj; Sofie Persson; [2019]
  Nyckelord :Barnbok; Högläsning; Litearcy; Undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med vårt examensarbete är att undersöka hur barnboken kan användas som ett pedagogiskt redskap i förskolan. Vi vill veta hur verksam personal inom förskolan väljer att använda sig av barnböcker, hur de väljer bok och hur de väljer att därefter arbeta vidare med bokens innehåll. LÄS MER

 4. 4. Det var en gång en saga… En studie om sagans roll i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sarah Book; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att studera sagans roll i förskolan. Jag vill undersöka sagans betydelse för pedagogerna och hur de arbetar med sagor tillsammans med barnen i förskolans dagliga verksamhet. LÄS MER

 5. 5. Barn i behov av särskilt stöd och inkludering i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Taghreed Hasan; Yasmien Qadan; [2019]
  Nyckelord :Barn i behov av särskilt stöd; förskola; inkludering; normalitet-avvikelse; pedagoger;

  Sammanfattning : Detta examensarbete handlar om hur förskolepersonal definierar begreppet barn i behov av särskilt stöd och hur förskolepersonal arbetar i praktiken för att inkludera dessa barn i förskolans verksamhet samt undersöka faktorer som gör att barnen betraktas i behov av särskilt stöd av förskolepersonal. Våra frågeställningar är: • Hur definierar pedagogerna barn i behov av särskilt stöd? • Hur arbetar pedagoger i praktiken med inkludering av barn i behov av särskilt stöd? • Vilka faktorer enligt pedagogerna påverkar barnen så att dem betraktas i behov av särskilt stöd För att vi ska kunna besvara våra frågor så intervjuade vi sju förskolepersonal, fyra av dem är förskollärare, två av dem är barnskötare och en specialpedagog. LÄS MER